Deklaracja Dostępności

Kujawsko – Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Data publikacji strony internetowej: 2019-02-25 Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2019-07-27 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-04-20
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Macieja
 • E-mail: lukasz.macieja@biuro-planowania.pl
 • Telefon: 54 231 55 18  wew. 445

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargi i odwołania Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor: Mariusz Leszczyński
 • Adres: ul. Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B
  87-800 Włocławek
 • E-mail: sekretariat@biuro-planowania.pl
 • Telefon: 508134748
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostępność architektoniczna Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku mieści się w jednym budynku.(tu potrzebny jest opis jak to wygląda w biurze, poniżej kopia z UM Lipno) Budynek, w którym odbywa się obsługa interesantów nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przy wejściu głównym. Szerokość drzwi nie jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki. Osoby mające problem z poruszaniem się które chcą załatwić sprawę w komórkach organizacyjnych mieszczących się w budynku powinny zgłosić taką wolę wcześniej telefonicznie (oferowana pomoc pracownika właściwego dla danej sprawy oraz pomoc przy wejściu). Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym zainstalowany jest domofon służący do szybkiego nawiązania bezpośredniego połączenia głosowego z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>