Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L. 127 z 23 maja 2018 r., str. 2), w związku z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), uprzejmie informujemy, iż: Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Kujawsko – Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z siedzibą przy Bulwary im. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5b we Włocławku, którego kierownikiem jest Dyrektor – Pan Mariusz Leszczyński. Dane kontaktowe Kujawsko – Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku REGON 910949493 Bulwary im. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5b, 87-800 Włocławek tel. 54 2315518 adres  e-mail: sek.wloc@biuro-planowania.pl     Inspektor danych osobowych W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy kontaktować się z Panem Mariuszem Topolskim, inspektorem ochrony danych, tel. 54 2315518 lub na adres poczty elektronicznej: iod@biuro-planowania.pl   Do inspektora ochrony danych należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych w Kujawsko – Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie. W celu ułatwienia Państwu kontaktu, zamieszczamy poniżej do ewentualnego wykorzystania wzory wniosków:
 • wzór wniosku o udostępnienie informacji o przetwarzaniu danych;
 • wzór wniosku o sprostowanie danych osobowych;
 • wzór wniosku w sprawie realizacji „prawa do bycia zapomnianym”;
 • wzór wniosku o ograniczenie przetwarzania danych osobowych;
 • wzór wniosku o przeniesienie danych osobowych;
 • wzór sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • wzór wniosku o wyłączenie z decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu;
 • wzór wniosku w sprawie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych Kujawsko – Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku działa przez przedstawicieli administratora danych osobowych, zgodnie ze strukturą organizacyjną (http://bip.biuro-planowania.pl/struktura-organizacyjna/ ). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, wykonywanych w szczególności na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, porozumienia o współadministrowaniu lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi zawarliśmy umowy o zachowaniu poufności np. na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Biurze systemów informatycznych. W ramach przetwarzania Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Biuro nie zamierza także przekazywać danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacjom międzynarodowym. Okres przechowywania danych Państwa dane osobowe będą przechowywane w Biurze przez okres ustalony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej. Prawa osób, których dane dotyczą Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
 • do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie przez Państwa danych osobowych może być dobrowolne lub niezbędne. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, przysługuje Państwu prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem. Dane osobowe zostaną usunięte po upływie okresu przechowywania tych danych, zgodnie z przepisami prawa. Podanie przez Państwa danych osobowych może być niezbędne do wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego, ochrony żywotnych interesów osób, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (nie dotyczy organów publicznych).

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>