Przedmiot działania i kompetencje

Celem działania Biura jest realizacja zadań z zakresu planowania przestrzennego i regionalnego wynikających z kompetencji samorządu województwa Do podstawowych zadań Biura należy:
 1. przygotowywanie projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa i jego aktualizacji;
 2. tworzenie koncepcji oraz przygotowanie instrumentów polityki regionalnej prowadzonej przez Samorząd Województwa, w tym tworzenie prognoz i scenariuszy rozwoju województwa z wykorzystaniem badań foresightowych;
 3. współudział w opracowywaniu strategii rozwoju województwa oraz w jej monitorowaniu;
 4. prowadzenie analiz i studiów w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego;
 5. udział w pracach zespołów problemowych i w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez departament Urzędu Marszałkowskiego nadzorujący prace Biura;
 6. współpraca z uczelniami wyźszymi i instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie problematyki zagospodarowania przestrzennego i rozwoju regionalnego;
 7. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju lokalnego;
 8. współudział w sporządzaniu i monitorowaniu wojewódzkich programów realizujących ponadlokalne cele publiczne;
 9. wykonywanie innych zadań z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego wskazanych przez Zarząd Województwa lub Marszałka Województwa;
 10. przygotowywanie wniosków i opinii do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i innych dokumentów;
 11. wspieranie prac planistycznych o charakterze lokalnym istotnych z punktu widzenia rozwoju województwa (konsultacje, doradztwo, opinie, itd.);
 12. współudział w projektach unijnych realizowanych przez Samorząd Województwa.
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
 • Mariusz Leszczyński - Dyrektor KPBPPiR we Włocławku - wykształcenie wyższe
 • Renata Bombolewska - Główny Księgowy - wykształcenie wyższe ekonomiczne
Dyrektor Kieruje Biurem według zasady jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Biura Do zakresu kompetencji zastrzeżonych dla Dyrektora należą sprawy:
 1. polityki kadrowej i wynagrodzeń pracowników,
 2. ustalenia programów wieloletnich, rocznych i kwartalnych prac rzeczowych Biura,
 3. przedkładania odpowiednich raportów oraz opracowań w formie tekstowej i graficznej (w formie papierowej i elektronicznej) dyrektorowi departamentu Urzędu Marszałkowskiego nadzorującego prace Biura.
 Dyrektor nadzoruje i koordynuje działalność:
 1. Zastępców Dyrektora;
 2. Głównego Księgowego;
 3. Radcy Prawnego;
 4. Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
 5. Zespołu Organizacyjno-Administracyjnego;
 6. Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy kierują określonymi grupami spraw oraz sprawują nadzór nad komórkami organizacyjnymi zgodnie z podziałem kompetencji. Zastępca Dyrektora we Włocławku nadzoruje i koordynuje działalność:
 1. Zespołu Planowania Przestrzennego;
 2. Zespołu Rozwoju Regionalnego;
 3. Zespołu Analiz i Studiów;
 4. Zespołu Informatyczno-Wydawniczego.
Zastępca Dyrektora w Bydgoszczy , pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Oddziału w Bydgoszczy, nadzoruje i koordynuje działalność Oddziału Biura w Bydgoszczy, w którym działają:
 1. Zespół Planowania Przestrzennego w Bydgoszczy;
 2. Zespół Rozwoju Regionalnego w Bydgoszczy;
 3. samodzielne stanowiska administracyjno-gospodarcze w Bydgoszczy.
Zastępca Dyrektora w Toruniu , pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Oddziału w Toruniu, nadzoruje i koordynuje działalność Oddziału Biura w Toruniu, w którym działają:
 1. Zespół Planowania Przestrzennego w Toruniu;
 2. Zespół Rozwoju Regionalnego w Toruniu;
 3. samodzielne stanowiska administracyjno-gospodarcze w Toruniu.
Główny Księgowy odpowiada za całokształt zagadnień finansowych Biura, nadzoruje i koordynuje działalność Zespołu Finansowo-Księgowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>