Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 1/KW/2020 w dniu 27 maja 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim dla inwestycji polegającej na budowie budynków inwentarskich oraz wybiegów z basenami zewnętrznymi dla zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt okołobiegunowych, budowie budynku usługowego z częścią socjalną, obiektów małej architektury oraz infrastruktury technicznej na dz. nr: 1/3, 2, obręb 365 oraz dz. nr 40, obręb 367 przy ul. Gdańskiej 173 – 175 w Bydgoszczy. „

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ww. obwieszczenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian