Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 32/CP/2020 w dniu 22 czerwca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznych kablowych SN-15kV i nn 0,4kV, złączy kablowych SN-15kV i kontenerowej stacji transformatorowej SN-15kV i nn-0,4kV wraz z wymianą wybranych stanowisk słupowych linii napowietrznych 15kV, częściowo ze zmianą ich lokalizacji na dz. nr: 203/21, 214/7, 214/5, 203/19, 217, 203/12, 203/13, obręb 0018 Pikutkowo, gmina Brześć Kujawski; dz. nr: 81, 46/2, 95, 96/1, 96/2, 156/2, 256, 155/2, 305/1, 282/1, 282/2, 305/2, 306/1, 306/3, 313/1, 314/1, 315/1, 316/1, 304/2, 285, 290/12, 289, 278, 267/8, 304/1, obręb 0028 Smólsk; dz. nr: 39/2, 39/3, 40/2, 40/3, 39/4, 50/5, 50/7, 115, 51/3, 112/6, 38/9, 53/1, 113/1, 112/8, 112/10, obręb 0005 Dębice Kolonia; dz. nr: 64/2, 36/4, 65/16, 31/2, 65/18, 65/20, 65/22, 65/24, 65/14, 32/2, 65/12, 66/2, 33/2, 67/6, 67/8, 35/2, 67/10, 68/6, 68/4, 36/1, 35/10, 35/8, 46/14, 46/15, 31/4, 32/6, 46/4, 36/3, 37/10, 46/13, 47, 48, obręb 0012 Kruszyn, gmina Włocławek. „

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ww. obwieszczenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian