Obwieszczenie „o wydaniu postanowienia nr 4/TZ/2019 w dniu 13 marca 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinków elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV wraz z rurą RHDPE, budowie złącza kablowego SN w związku z zasilaniem Portu Lotniczego w Bydgoszczy na dz. nr 75/1 i 117/5 obręb 0123 Miasto Bydgoszcz. „

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ww. obwieszczenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian