Ogłoszenie 1/2018 o naborze na stanowisko urzędnicze: asystent

DYREKTOR
KUJAWSKO-POMORSKIEGO BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I REGIONALNEGO WE WŁOCŁAWKU
Ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

ASYSTENT
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Kujawsko – Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
Oddział w Bydgoszczy – ul. Paderewskiego 26
oferta nr 1/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:1
  • Wydział:Oddział w Bydgoszczy
  • Miejsce pracy Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego
  • StanowiskoAsystent
  • Wymiar etatupełny etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-02-27
  • Termin składania dokumentów2018-03-09
  • Sposób składania dokumentówOsoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach pod adresem: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18 z dopiskiem „Oferta Pracy nr 1/2018” w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia. Oferty, które wpłyną do Biura po terminie, nie będą rozpatrywane.
  • Miejsce składania dokumentówKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B,
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. wykształcenie: wyższe drugiego stopnia z zakresu nauk geograficznych (w tym geografia, rewitalizacja dróg wodnych, gospodarka przestrzenna, urbanistyka, zarządzanie środowiskiem i kierunki pokrewne geografii), dopuszcza się posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego stopnia pod warunkiem udokumentowania rozpoczętego kształcenia w stopniu drugim z zakresu nauk geograficznych,
   2. znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
   3. wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej (ustawa o samorządzie województwa),
   4. ogólna znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (materiały zamieszczone na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Urząd Marszałkowski – Regulamin Organizacyjny) oraz Kujawsko-Pomorskiego Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (materiały zamieszczone na stronie www.biuro-planowania.pl),
   5. ogólna znajomość województwa kujawsko-pomorskiego i problematyki jego zagospodarowania przestrzennego (rozumiana jako ogólna znajomość Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – zamieszczonego na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Planowanie Strategiczne i Przestrzenne),
   6. swobodne posługiwanie się podstawowymi technikami informatycznymi,
   7. umiejętność pracy w środowisku GIS,
   8. umiejętność pracy w oprogramowaniu Microsoft Office,
   9. umiejętność korzystania z Banku Danych Lokalnych GUS
   10. wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej (ustawa o samorządzie województwa),
   11. niekaralność za przestępstwa umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   12. nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. analityczne podejście do rozwiązywania problemów,
   2. umiejętność szybkiego wyciągania wniosków,
   3. znajomość oprogramowania QGIS lub ArcGIS lub MapInfo
   4. umiejętność pracy w zespole,
   5. komunikatywność,
   6. sumienność,
   7. umiejętność adaptacji i otwartość na nowe wyzwania.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Udział w pracach analitycznych i projektowych związanych z:
   -pracami planistycznymi i studialnymi prowadzonych przez Biuro, głównie w zakresie problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego i konkurencyjności regionalnej,
   -planem zagospodarowania przestrzennego województwa,
   -strategią rozwoju województwa i programami rozwoju,
   -monitoringiem w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego,
   -przy projektach unijnych współrealizowanych przez Biuro.
   2. Przygotowywanie opinii branżowych do oceny wewnętrznej dokumentów planistycznych i projektowych, uzgadnianych lub opiniowanych przez Zarząd Województwa i Marszałka Województwa (dot. głównie oceny projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji lokalizacyjnych).
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatówW wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Asystenta zatrudniony został Pan Patryk Biczkowski zamieszkały w Iławie.
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian