Ogłoszenie 1/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze: Główny Specjalista

Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
GŁÓWNY SPECJALISTA
w wymiarze czasu pracy ½ etatu na czas określony
w Kujawsko – Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Oddział w Toruniu
oferta nr 1/2019 z dnia 03 stycznia 2019 r.

  • Status ogłoszenia o naborze:Unieważnione
  • Numer ogłoszenia:1/2019
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Oddział w Toruniu ul. Janiny Bartkiewiczówny 93 87-100 Toruń
  • Stanowiskogłówny specjalista
  • Wymiar etatu1/2
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-01-03
  • Termin składania dokumentów2019-01-14
  • Sposób składania dokumentówOsoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18 z dopiskiem „Oferta Pracy nr 1/2019” w terminie do 14 stycznia 2019 r.
  • Miejsce składania dokumentówKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie: wyższe co najmniej w stopniu doktora nauk geograficznych lub doktora nauk o ziemi,
   b) staż pracy zawodowej: co najmniej 10 lat,
   c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   d) nieposzlakowana opinia,
   e) autorstwo co najmniej 5 publikacji naukowych związanych z tematyką audytu krajobrazowego (delimitacja, typologia, waloryzacja krajobrazów),
   f) udział w pracach naukowych dotyczących podziałów na jednostki fizycznogeograficzne oraz delimitacji i waloryzacji krajobrazu,
   g) znajomość zagadnień dotyczących krajobrazu województwa kujawsko-pomorskiego
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) staż pracy co najmniej 5 lat na stanowisku profesora lub adiunkta,
   b) działalność w organizacjach naukowych zajmujących się krajobrazem,
   c) doświadczenie w identyfikacji typów krajobrazów naturalnego,
   d) znajomość problematyki wydzielania krajobrazów aktualnych,
   e) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) udział w pracach nad sporządzeniem projektu Audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego,
   b) nadzór nad prawidłową delimitacją i typologią krajobrazów na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
   c) udział w pracach terenowych zespołu.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyWYMAGANE DOKUMENTY
   a) list motywacyjny,
   b) życiorys zawodowy (CV),
   c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   d) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej,
   e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
   f) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
   g) inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
   h) wykaz publikacji związanych z tematyką audytu krajobrazowego
   i) zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją procesu rekrutacji i rekrutacji na przyszłość, wg załącznika,
   j) podpisaną informację w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą, wg załącznika.
  • Lista wybranych kandydatówNierozstrzygnięty
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian