Ogłoszenie 1/2020 o naborze na stanowisko urzędnicze: Asystent

Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
ASYSTENT
w wymiarze czasu pracy 1 etatu
w Kujawsko – Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Oddział w Bydgoszczy
oferta nr 1/2020 z dnia 15 stycznia  2020 r.

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:1/2020
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Oddział w Bydgoszczy – ul. Paderewskiego 26
  • StanowiskoAsystent
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-01-15
  • Termin składania dokumentów2020-01-31
  • Sposób składania dokumentówOsoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta Pracy nr 1/2020”
  • Miejsce składania dokumentówKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie niezbędne: wyższe pierwszego lub drugiego stopnia na kierunkach związanych z naukami geograficznymi, rozwojem regionalnym lub planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym; nie wyklucza się zatrudnienia absolwenta studiów pierwszego stopnia kontynuującego lub zamierzającego kontynuować naukę na drugim stopniu – Biuro deklaruje elastyczność w ustaleniu indywidualnego czasu pracy umożliwiającego kontynuację nauki,
   b) specjalność zawodowa niezbędne: znajomość podstaw teoretycznych oraz metodologii pozwalającej na prowadzenie szeroko rozumianych analiz o charakterze regionalnym (nie jest niezbędne przygotowanie w zakresie ogółu zagadnień regionalnych, ale kandydat powinien posiadać umiejętności do prowadzenia analiz w zakresie co najmniej dwóch z wymienionych sfer: demografia, osadnictwo, geografia społeczna, gospodarka, turystyka, transport, geografia fizyczna, dziedzictwo kulturowe, infrastruktura techniczna, fundusze unijne, tworzenie dokumentów planistycznych i/lub strategicznych, problematyka prawna w planowaniu przestrzennym),
   c) uprawnienia zawodowe niezbędne: nie dotyczy,
   d) doświadczenie zawodowe niezbędne: nie dotyczy,
   e) predyspozycje zawodowe niezbędne:
   • analityczne podejście do rozwiązywania problemów,
   • umiejętność szybkiego wyciągania wniosków,
   • umiejętność pracy w zespole,
   • komunikatywność,
   • sumienność,
   • umiejętność adaptacji i otwartość na nowe wyzwania
   f) umiejętności zawodowe niezbędne:
   • ogólna znajomość i umiejętność zastosowania metod analizy i opisu zjawisk społeczno - ekonomiczno - gospodarczych z zakresu nauk geograficznych
   • znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
   • wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej (ustawa o samorządzie województwa),
   • ogólna znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (materiały zamieszczone na stronie bip.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Organizacja Urzędu) oraz Kujawsko-Pomorskiego Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (materiały zamieszczone na stronie www.bip.biuro-planowania.pl),
   • ogólna znajomość województwa kujawsko-pomorskiego i problematyki jego zagospodarowania przestrzennego (rozumiana jako ogólna znajomość Planu zagospodarowania przestrzennego
   województwa kujawsko-pomorskiego – zamieszczonego na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Rozwój Regionalny / Planowanie Strategiczne i Przestrzenne / Planowanie Przestrzenne oraz projektu jego zmiany),
   • ogólna znajomość założeń polityki regionalnej (rozumiana jako ogólna znajomość strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego – zamieszczonej na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Rozwój Regionalny / Planowanie Strategiczne i Przestrzenne / Planowanie Strategiczne),
   • swobodne posługiwanie się podstawowymi technikami informatycznymi,
   • umiejętność pracy w środowisku GIS (szczególnie poszukiwana, ale nie niezbędna, jest znajomość oprogramowania QGIS lub ArcGIS lub MapInfo),
   • umiejętność pracy w oprogramowaniu Microsoft Office,
   • umiejętność korzystania z Banku Danych Lokalnych GUS
   g) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   h) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowemożliwość rozpoczęcia pracy od 01.03.2020 r. lub 01.04.2020 r.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) udział w pracach analitycznych i projektowych związanych z:
   • pracami planistycznymi i studialnymi prowadzonych przez Biuro, głównie w zakresie problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego i konkurencyjności regionalnej,
   • planem zagospodarowania przestrzennego województwa,
   • strategią rozwoju województwa i programami rozwoju,
   • monitoringiem w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz stanu rozwoju społeczno-gospodarczego,
   • przy projektach unijnych współrealizowanych przez Biuro.
   b) przygotowanie opinii branżowych do oceny wewnętrznej dokumentów planistycznych i projektowych, uzgadnianych lub opiniowanych przez Zarząd Województwa i Marszałka Województwa (dot. głownie oceny projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji lokalizacyjnych).
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyWARUNKI PRACY
   a) praca odbywa się w budynku przy ul. Paderewskiego 26 w Bydgoszczy, w godzinach 7:30 – 15:30,
   b) Kujawsko – Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Oddział w Bydgoszczy zlokalizowany jest na III piętrze ww. budynku (korytarze szerokie, WC nie jest przystosowane do osób niepełnosprawnych, brak windy).
   WYMAGANE DOKUMENTY
   a) podpisany list motywacyjny,
   b) podpisany życiorys zawodowy (CV),
   c) kwestionariusz osobowy dla kandydata ,wg załącznika,
   d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   e) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej i doświadczenie zawodowe,
   f) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   g) oświadczenie o pełnej zdolności czynności prawnych,
   h) zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją
  • Lista wybranych kandydatówW wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta nie został zatrudniony żaden z kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian