Ogłoszenie 2/2018 o naborze na stanowisko urzędnicze: starszy asystent

DYREKTOR
KUJAWSKO-POMORSKIEGO BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I REGIONALNEGO WE WŁOCŁAWKU
Ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

STARSZY ASYSTENT
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Kujawsko – Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
oferta nr 2/2018 z dnia 21 maja 2018 r.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku

 

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:2/2018
  • Wydział:Kujawsko – Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
  • Miejsce pracyKujawsko – Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
  • StanowiskoStarszy Asystent
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-05-21
  • Termin składania dokumentów2018-05-31
  • Sposób składania dokumentówOsoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach pod adresem: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18 z dopiskiem „Oferta Pracy nr 2/2018” w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia. Oferty, które wpłyną do Biura po terminie, nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902).
  • Miejsce składania dokumentówKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B,
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie: wyższe drugiego stopnia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
   b) staż pracy zawodowej: minimum 3 lata, w tym 6 miesięcy pracy na stanowisku związanym z planowaniem przestrzennym regionalnym
   c) umiejętności zawodowe niezbędne:
   • znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i ustawy o samorządzie województwa,
   • ogólna znajomość problematyki zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego (na podst. projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zamieszczonego na stronie www.biuro-planowania.pl/opracowania/,
   • ogólna znajomość założeń polityki regionalnej (na podst. Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ zamieszczonej na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl,
   • umiejętność pracy w środowisku GIS (QGIS lub MapInfo),
   • umiejętność pracy w oprogramowaniu Microsoft Office,
   • umiejętność korzystania z danych Banku Danych Lokalnych GUS
   d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia,
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) analityczne podejście do rozwiązywania problemów,
   b) umiejętność szybkiego formułowania wniosków,
   c) samodzielność i wykazywanie inicjatywy własnej w zakresie przydzielanych zadań,
   d) umiejętność pracy w zespole,
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY
   a) Udział w pracach analitycznych i projektowych związanych z:
   • planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
   • strategią rozwoju województwa i programami rozwoju,
   • audytem krajobrazowym województwa,
   • innymi opracowaniami regionalnymi,
   b) przygotowywanie projektów opinii dokumentów planistycznych i projektowych dla Zarządu Województwa i Marszałka Województwa (m.in. Projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatówW wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Starszego asystenta zatrudniona została Pani Marta Napiórkowska zamieszkała we Włocławku
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian