Ogłoszenie 2/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista/starszy specjalista

Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
SPECJALISTA / STARSZY SPECJALISTA
w wymiarze czasu pracy 1 etatu
w Kujawsko – Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Oddział w Toruniu
oferta nr 2/2019 z dnia 07 stycznia 2019 r.

  • Status ogłoszenia o naborze:Unieważnione
  • Numer ogłoszenia:2/2019
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Oddział w Toruniu ul. Janiny Bartkiewiczówny 93 87-100 Toruń
  • Stanowiskospecjalista/starszy specjalista
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-01-07
  • Termin składania dokumentów2019-01-18
  • Sposób składania dokumentówOsoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18 z dopiskiem „Oferta Pracy nr 2/2019” w terminie do 18 stycznia 2019 r.
  • Miejsce składania dokumentówKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie: geografia, gospodarka przestrzenna, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, urbanistyka,
   b) staż pracy co najmniej 2 lata,
   c) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub rządowej związanej bezpośrednio lub pośrednio z planowaniem przestrzennym lub regionalnym,
   d) znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
   e) ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej (ustawa o samorządzie województwa),
   f) ogólna znajomość strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego,
   g) ogólna znajomość planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego i projektu tego planu,
   h) ogólna wiedza o funkcjonowaniu Urzędu Marszałkowskiego i Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego,
   i) bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
   j) znajomość oprogramowania QGIS/ArcGIS/MapInfo,
   k) umiejętność w korzystaniu z zasobów Banku Danych Lokalnych GUS,
   l) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   m) nieposzlakowana opinia
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) analityczne podejście do rozwiązywania problemów,
   b) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność,
   a) umiejętność adaptacji do zróżnicowanych zadań.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) Udział w pracach: planistycznych, analitycznych i studialnych biura, nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa, nad strategią rozwoju województwa i programami rozwoju, nad projektami unijnymi współrealizowanymi przez Biuro
   b) Przygotowywanie opinii branżowych do oceny wewnętrznej dokumentów planistycznych i projektowych, uzgadnianych lub opiniowanych przez Zarząd Województwa i Marszałka Województwa
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyWYMAGANE DOKUMENTY
   a) list motywacyjny,
   b) życiorys zawodowy (CV),
   c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   d) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej,
  • Lista wybranych kandydatówNierozstrzygnięty
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian