Ogłoszenie 3/2018 o naborze na stanowisko urzędnicze: asystent

DYREKTOR
KUJAWSKO-POMORSKIEGO BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I REGIONALNEGO WE WŁOCŁAWKU
Ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

ASYSTENT
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Kujawsko – Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
oferta nr 3/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku

 

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:3/2018
  • Wydział: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
  • Miejsce pracyKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B,
  • StanowiskoAsystent
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-05-22
  • Termin składania dokumentów2018-06-01
  • Sposób składania dokumentówOsoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach pod adresem: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18 z dopiskiem „Oferta Pracy nr 3/2018” w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia. Oferty, które wpłyną do Biura po terminie, nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902).
  • Miejsce składania dokumentówKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B,
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie: wyższe I stopnia z zakresu informatyki (specjalizacja z zakresu zarządzania i obsługi sieci informatycznych będzie dodatkowym atutem)
   b) staż pracy zawodowej – niewymagany (mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej, przebyte staże, szkolenia itp. z zakresu pracy z sieciami informatycznymi)
   c) umiejętności zawodowe
   • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i zrozumienie dokumentacji technicznych
   • ogólna znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (materiały zamieszczone na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Urząd Marszałkowski – Regulamin Organizacyjny) oraz Kujawsko-Pomorskiego Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (materiały zamieszczone na stronie www.bip.biuro-planowania.pl)
   • wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej (ustawa o samorządzie województwa),
   d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia,
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) komunikatywność,
   b) sumienność,
   c) umiejętność adaptacji i otwartość na nowe wyzwania,
   d) mile widziana znajomość Windows Serwer,
   e) mile widziana znajomość oprogramowania QGIS lub ArcGIS lub MapInfo

   WYMAGANE DOKUMENTY
   a) list motywacyjny,
   b) życiorys zawodowy (CV),
   c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   d) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej,
   e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
   f) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
   g) inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) zarządzanie systemem wspierającym zarządzanie zasobami IT (inwentaryzacja, serwisy, ewidencja)
   b) stałe monitorowanie sprawności sprzętu i sieci komputerowej
   c) bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego
   d) administrowanie lokalną siecią komputerową
   e) dbanie o bezpieczeństwo sieci komputerowej i przetwarzania danych
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatówInformujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba, z powodu braku ofert.
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian