Ogłoszenie 3/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze: asystent

Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
ASYSTENT
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Kujawsko – Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
oferta nr 3/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r.

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:3/2019
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B
  • StanowiskoAsystent
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-01-10
  • Termin składania dokumentów2019-01-25
  • Sposób składania dokumentówOsoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18 z dopiskiem „Oferta Pracy nr 3/2019” w terminie do 25 stycznia 2019 r.
  • Miejsce składania dokumentówKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie
   niezbędne: wyższe drugiego stopnia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
   b) przygotowanie zawodowe
   niezbędne: znajomość zagadnień związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną obejmującą sferę społeczną, ekonomiczną, środowiska przyrodniczego i kulturowego, infrastruktury technicznej i drogowej oraz problematyki prawnej w planowaniu przestrzennym,
   c) predyspozycje zawodowe:
   - analityczne podejście do rozwiazywania problemów,
   - umiejętność szybkiego formułowania wniosków,
   - samodzielność i wykazywanie inicjatywy własnej w zakresie przydzielanych zadań,
   - umiejętność pracy w zespole,
   d) umiejętności zawodowe:
   - znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i ustawy o samorządzie województwa,
   - ogólna znajomość problematyki zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego (na podst. Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego zamieszczonego na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Rozwój regionalny - Planowanie Strategiczne i Przestrzenne /Planowanie Przestrzenne),
   - ogólna znajomość założeń polityki regionalnej (na podst. Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ zamieszczonej na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Rozwój regionalny - Planowanie Strategiczne i Przestrzenne / Planowanie Strategiczne),
   - ogólna znajomość założeń polityki krajowej (na podstawie Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju SOR i Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju KPZK 2030),
   - swobodne posługiwanie się podstawowymi technikami informatycznymi,
   - umiejętność pracy w środowisku GIS (QGIS i MapInfo),
   - umiejętność pracy w oprgramowaniu Microsoft Office,
   - umiejętność korzystania z danych Banku danych lokalnych GUS,
   - umiejętność podejmowania współpracy z instytucjami i placówkami naukowo-badawczymi, samorządami terytorialnymi różnych szczebli na terenie województwa i kraju.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe-
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY
   a) udział w pracach analitycznych i projektowych związanych ze sporządzaniem opracowań regionalnych,
   b) przygotowywanie opinii dokumentów planistycznych i projektowych uzgadnianych przez zarząd Województwa i Marszałka Województwa (dot. Projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego).
   c) przygotowywanie ocen wniosków jst ubiegających się o dofinansowanie z RPO województwa kujawsko-pomorskiego oraz innych dokumentów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyWYMAGANE DOKUMENTY
   a) list motywacyjny,
   b) życiorys zawodowy (CV),
   c) klauzula o przetwarzaniu danych osobowych, zamieszczona na stronie www.biuro-planowania.pl/do-pobrania/ ,
   d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   e) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej,
   f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
   g) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   h) inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
   i) zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją procesu rekrutacji i rekrutacji na przyszłość, wg załącznika,
   j) podpisaną informację w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą, wg załącznika.
  • Lista wybranych kandydatówW wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Starszego asystenta zatrudniony został Pan Marcin Sudomir zamieszkały w Lubrańcu.
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian