Ogłoszenie 4/2018 o naborze na stanowisko urzędnicze: asystent/starszy asystent

DYREKTOR
KUJAWSKO-POMORSKIEGO BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I REGIONALNEGO WE WŁOCŁAWKU
Ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

ASYSTENT/STARSZY ASYSTENT
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Kujawsko – Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
Oddział w Toruniu
oferta nr 4/2018 z dnia 25 maja 2018 r.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:4/2018
  • Wydział: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Oddział w Toruniu
  • Miejsce pracyKujawsko – Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Oddział w Toruniu zlokalizowany jest na parterze wymienionego powyżej budynku (korytarze szerokie, WC jest przystosowane do osób niepełnosprawnych).
  • StanowiskoAsystent/Starszy Asystent
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-05-25
  • Termin składania dokumentów2018-06-04
  • Sposób składania dokumentówOsoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach pod adresem: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18 z dopiskiem „Oferta Pracy nr 4/2018” w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia. Oferty, które wpłyną do Biura po terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (www.bip.biuro-planowania.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Biura, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B.
  • Miejsce składania dokumentówKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B,
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie: wyższe drugiego stopnia na kierunku geografia, gospodarka przestrzenna lub pokrewnych, dopuszcza się posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego stopnia pod warunkiem udokumentowania rozpoczętego kształcenia w stopniu drugim z zakresu nauk geograficznych,
   b) znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
   c) ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej (ustawa o samorządzie województwa),
   d) ogólna znajomość strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego,
   e) ogólna znajomość planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego i projektu tego planu,
   f) ogólna wiedza o funkcjonowaniu Urzędu Marszałkowskiego, i Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego,
   g) bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
   h) znajomość oprogramowania QuantumGIS/ArcGIS/MapInfo,
   i) umiejętność w korzystaniu z zasobów Banku Danych Lokalnych GUS,
   j) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   k) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) analityczne podejście do rozwiązywania problemów,
   b) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność,
   a) umiejętność adaptacji do zróżnicowanych zadań.

   WYMAGANE DOKUMENTY a) list motywacyjny,
   b) życiorys zawodowy (CV),
   c) klauzula o przetwarzaniu danych osobowych, zamieszczonej na stronie www.biuro-planowania.pl/do-pobrania/ ,
   d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   e) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej,
   f) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
   g) inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyUdział w pracach analitycznych i projektowych:
   a) nad strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego,
   b) nad wojewódzkimi programami i planami rozwoju,
   c) nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa,
   d) planistycznych, analitycznych, studialnych głównie z zakresu rozwoju regionalnego,
   e) przy projektach unijnych współrealizowanych przez Biuro.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatówInformacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

   na stanowisko: ASYSTENTA / STARSZEGO ASYSTENTA
   oferta nr 4/2018 z dnia 25 maja 2018 r.

   W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Asystenta/Starszego asystenta zatrudniona została Pani ANITA GRABOWSKA.
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian