Ogłoszenie 4/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze: Asystent

Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
ASYSTENT
w wymiarze czasu pracy 1 etatu na czas określony
w Kujawsko – Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Oddział w Bydgoszczy
oferta nr 4/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:4/2019
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Oddział w Bydgoszczy – ul. Paderewskiego 26
  • StanowiskoAsystent
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-01-30
  • Termin składania dokumentów2019-02-11
  • Sposób składania dokumentówOsoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta Pracy nr 4/2019”
  • Miejsce składania dokumentówKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie niezbędne: wyższe pierwszego lub drugiego stopnia na kierunkach związanych z naukami geograficznymi, rozwojem regionalnym lub planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, nie wyklucza się zatrudnienia absolwenta studiów pierwszego stopnia kontynuującego lub zamierzającego kontynuować naukę na drugim stopniu – Biuro deklaruje elastyczność w ustaleniu indywidualnego czasu pracy umożliwiającego kontynuację nauki,
   b) specjalność zawodowa niezbędne: znajomość podstaw teoretycznych oraz metodologii pozwalającej na prowadzenie szeroko rozumianych analiz o charakterze regionalnym (nie jest niezbędne przygotowanie w zakresie ogółu zagadnień regionalnych, ale kandydat powinien posiadać umiejętności do prowadzenia analiz w zakresie co najmniej dwóch z wymienionych sfer: demografia, osadnictwo, geografia społeczna, gospodarka, turystyka, transport, geografia fizyczna, dziedzictwo kulturowe, infrastruktura techniczna, fundusze unijne, tworzenie dokumentów planistycznych i/lub strategicznych, problematyka prawna w planowaniu przestrzennym),
   c) uprawnienia zawodowe niezbędne: nie dotyczy,
   d) doświadczenie zawodowe niezbędne: nie dotyczy,
   e) predyspozycje zawodowe niezbędne:
    analityczne podejście do rozwiązywania problemów,
    umiejętność szybkiego wyciągania wniosków,
    umiejętność pracy w zespole,
    komunikatywność,
    sumienność,
    umiejętność adaptacji i otwartość na nowe wyzwania,
   f) umiejętności zawodowe niezbędne:
    ogólna znajomość i umiejętność zastosowania metod analizy i opisu zjawisk społeczno – ekonomiczno – gospodarczych z zakresu nauk geograficznych,
    znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
    wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej (ustawa o samorządzie województwa),
    ogólna znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (materiały zamieszczone na stronie bip.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Organizacja Urzędu) oraz Kujawsko-Pomorskiego Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (materiały zamieszczone na stronie www.bip.biuro-planowania.pl),
    ogólna znajomość województwa kujawsko-pomorskiego i problematyki jego zagospodarowania przestrzennego (rozumiana
   jako ogólna znajomość Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – zamieszczonego na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Rozwój Regionalny / Planowanie Strategiczne i Przestrzenne / Planowanie Przestrzenne oraz projektu jego zmiany),
    ogólna znajomość założeń polityki regionalnej (rozumiana jako ogólna znajomość strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego – zamieszczonej na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Rozwój Regionalny / Planowanie Strategiczne i Przestrzenne / Planowanie Strategiczne),
    swobodne posługiwanie się podstawowymi technikami informatycznymi,
    umiejętność pracy w środowisku GIS (szczególnie poszukiwana, ale nie niezbędna, jest znajomość oprogramowania QGIS lub ArcGIS lub MapInfo),
    umiejętność pracy w oprogramowaniu Microsoft Office,
    umiejętność korzystania z Banku Danych Lokalnych GUS,
   g) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   h) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe-
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) udział w pracach analitycznych i projektowych związanych z:
    pracami planistycznymi i studialnymi prowadzonych przez Biuro, głównie w zakresie problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego i konkurencyjności regionalnej,
    planem zagospodarowania przestrzennego województwa,
    strategią rozwoju województwa i programami rozwoju,
    monitoringiem w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz stanu rozwoju społeczno-gospodarczego,
    przy projektach unijnych współrealizowanych przez Biuro.
   b) przygotowanie opinii branżowych do oceny wewnętrznej dokumentów planistycznych i projektowych, uzgadnianych lub opiniowanych przez Zarząd Województwa i Marszałka Województwa (dot. głownie oceny projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji lokalizacyjnych).
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyWYMAGANE DOKUMENTY
   a) list motywacyjny,
   b) życiorys zawodowy (CV),
   c) kwestionariusz osobowy dla kandydata,
   d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   e) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej,
   f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
   g) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
   h) inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy, np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • Lista wybranych kandydatówW wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta zatrudniony został Pan Krzysztof Derc zamieszkały w Pucku.
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian