Ogłoszenie 5/2018 o naborze na stanowisko urzędnicze: asystent

Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

ASYSTENT
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Kujawsko – Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

Pełna treść ogłoszenia w załączniku

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:5/2018
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B
  • StanowiskoAsystent
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-06-06
  • Termin składania dokumentów2018-06-20
  • Sposób składania dokumentówOsoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach pod adresem: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18 z dopiskiem „Oferta Pracy nr 5/2018” w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia (do 20 czerwca 2018 r.). Oferty, które wpłyną do Biura po terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (www.bip.biuro-planowania.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Biura, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B.
  • Miejsce składania dokumentówKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie: ukończone studia wyższe (dowolny kierunek) lub rozpoczęte studia wyższe na kierunku informatyka lub pokrewne (specjalizacja z zakresu zarządzania i obsługi sieci informatycznych będzie dodatkowym atutem),
   b) staż pracy zawodowej – niewymagany (mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej, przebyte staże, szkolenia itp. z zakresu pracy z sieciami informatycznymi),
   c) umiejętności zawodowe:
   • znajomość zagadnień z zakresu zarzadzania i obsługi sieci informatycznych
   • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i zrozumienie dokumentacji technicznych
   • dobra znajomość pakietu biurowego Office, w szczególności Word, Excel, PowerPoint
   • ogólna znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (materiały zamieszczone na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Urząd Marszałkowski – Regulamin Organizacyjny) oraz Kujawsko-Pomorskiego Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (materiały zamieszczone na stronie www.bip.biuro-planowania.pl),
   • wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej (ustawa o samorządzie województwa),
   d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) komunikatywność,
   b) sumienność,
   c) umiejętność adaptacji i otwartość na nowe wyzwania,
   d) mile widziana znajomość Windows Serwer,
   e) mile widziana znajomość oprogramowania QGIS lub ArcGIS lub MapInfo.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) zarządzanie systemem wspierającym zarządzanie zasobami IT (inwentaryzacja, serwisy, ewidencja),
   b) stałe monitorowanie sprawności sprzętu i sieci komputerowej,
   c) bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego,
   d) administrowanie lokalną siecią komputerową,
   e) dbanie o bezpieczeństwo sieci komputerowej i przetwarzania danych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyWYMAGANE DOKUMENTY
   a) list motywacyjny,
   b) życiorys zawodowy (CV),
   c) klauzula o przetwarzaniu danych osobowych, zamieszczona na stronie www.biuro-planowania.pl/do-pobrania/ ,
   d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   e) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej,
   f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
   g) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   h) inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
  • Lista wybranych kandydatówna stanowisko: ASYSTENTA
   oferta nr 5/2018 z dnia 06 czerwca 2018 r.


   Kujawsko – Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Asystenta nie został wybrany żaden kandydat.
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian