Ogłoszenie 6/2018 o naborze na stanowisko urzędnicze: asystent

Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

ASYSTENT
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Kujawsko – Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

Pełna treść ogłoszenia w załączniku

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:6/2018
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B
  • StanowiskoAsystent
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-09-06
  • Termin składania dokumentów2018-09-28
  • Sposób składania dokumentówOsoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18 z dopiskiem „Oferta Pracy nr 6/2018” w terminie do 28 września 2018 r. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone podpisaną klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)”.
  • Miejsce składania dokumentówKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie: ukończone studia wyższe (dowolny kierunek) lub
   rozpoczęte studia wyższe na kierunku informatyka lub pokrewne
   (specjalizacja z zakresu zarządzania i obsługi sieci informatycznych
   będzie dodatkowym atutem),
   b) staż pracy zawodowej – niewymagany w przypadku wykształcenia
   informatycznego (także rozpoczętych studiów) lub pokrewnego,
   w pozostałych przypadkach 1 rok pracy na stanowisku związanym
   z obsługą sieci informatycznych lub zarządzaniem zasobami
   sieciowymi (mile widziane doświadczenie w pracy w administracji
   publicznej, przebyte staże, szkolenia itp. z zakresu pracy z sieciami
   informatycznymi),
   c) umiejętności zawodowe:
   * znajomość zagadnień z zakresu zarządzania i obsługi sieci
   informatycznych,
   * znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym
   czytanie i zrozumienie dokumentacji technicznych,
   * dobra znajomość pakietu biurowego Office, w szczególności Word,
   Excel, PowerPoint,
   * ogólna znajomość struktury organizacyjnej Urzędu
   Marszałkowskiego w Toruniu (materiały zamieszczone na stronie
   www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Urząd Marszałkowski –
   Regulamin Organizacyjny) oraz Kujawsko-Pomorskiego Biura
   Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
   (materiały zamieszczone na stronie www.bip.biuro-planowania.pl),
   * wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej
   (ustawa o samorządzie województwa),
   d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   e) nieposzlakowana opinia,
   f) inne.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) komunikatywność,
   b) sumienność,
   c) umiejętność adaptacji i otwartość na nowe wyzwania,
   d) mile widziana znajomość Windows Serwer,
   e) mile widziana znajomość oprogramowania QGIS lub ArcGIS lub
   MapInfo.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) praca z systemem wspierającym zarządzanie zasobami IT
   (inwentaryzacja, serwisy, ewidencja),
   b) stałe monitorowanie sprawności sprzętu i sieci komputerowej,
   c) bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego,
   d) administrowanie lokalną siecią komputerową,
   e) dbanie o bezpieczeństwo sieci komputerowej i przetwarzania danych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowya) podpisany list motywacyjny,
   b) podpisany życiorys zawodowy (CV),
   c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   d) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej
   i doświadczenie zawodowe,
   e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
   f) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem
   sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
   lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   g) inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy
   np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
   h) zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją
   procesu rekrutacji i rekrutacji na przyszłość, wg załącznika,
   i) podpisaną informację w związku z przetwarzaniem danych osobowych
   osoby, której dane dotyczą, wg załącznika
  • Lista wybranych kandydatówW wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Asystenta zatrudniony został Pan Cezary Świątkowski zamieszkały we Włocławku.
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian