Ogłoszenie 7/2018 o naborze na stanowisko urzędnicze: starszy asystent

Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
ogłasza konkurs stanowisko urzędnicze
umowa o pracę na zastępstwo
Starszy asystent
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Kujawsko – Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
oferta nr 7/2018 z dnia 10 września 2018 r.

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:7/2018
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B
  • StanowiskoStarszy Asystent
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-09-10
  • Termin składania dokumentów2018-09-21
  • Sposób składania dokumentówOsoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18 z dopiskiem „Oferta Pracy nr 7/2018” w terminie do 21 września 2018 r. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone podpisaną klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)”.
  • Miejsce składania dokumentówKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie niezbędne: wyższe drugiego stopnia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego lub architektury, geografii, ochrony środowiska,
   b) przygotowanie zawodowe niezbędne: znajomość zagadnień związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną obejmującą sferę społeczną, ekonomiczną, środowiska przyrodniczego i kulturowego, infrastruktury technicznej i drogowej oraz problematyki prawnej w planowaniu przestrzennym,
   c) predyspozycje zawodowe:
   analityczne podejście do rozwiązywania problemów,
   umiejętność szybkiego formułowania wniosków,
   samodzielność i wykazywanie inicjatywy własnej w zakresie przydzielanych zadań,
   umiejętność pracy w zespole,
   d) umiejętności zawodowe:
   znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i ustawy o samorządzie województwa,
   ogólna znajomość problematyki zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego (na podst. Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego zamieszczonego na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Rozwój regionalny - Planowanie Strategiczne i Przestrzenne/Planowanie Przestrzenne),
   ogólna znajomość założeń polityki regionalnej (na podst. Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ zamieszczonej na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Rozwój regionalny - Planowanie Strategiczne i Przestrzenne/Planowanie Strategiczne),
   ogólna znajomość założeń polityki krajowej (na podstawie Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju SOR i Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju KPZK 2030),
   swobodne posługiwanie się podstawowymi technikami informatycznymi,
   umiejętność pracy w środowisku GIS (QGIS, MapInfo lub ArcGIS),
   umiejętność pracy w oprogramowaniu Microsoft Office,
   umiejętność korzystania z danych Banku danych lokalnych GUS,
   umiejętność podejmowania współpracy z instytucjami i placówkami naukowo-badawczymi, samorządami terytorialnymi różnych szczebli na terenie województwa i kraju.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe-
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) udział w pracach analitycznych i projektowych związanych zesporządzaniem opracowań regionalnych,
   b) przygotowywanie opinii dokumentów planistycznych i projektowych uzgadnianych przez zarząd Województwa i Marszałka Województwa (dot. Projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego).
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyWYMAGANE DOKUMENTY
   a) podpisany list motywacyjny,
   b) podpisany życiorys zawodowy (CV),
   c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   d) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej i doświadczenie zawodowe,
   e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
   f) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   g) inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
   h) zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją procesu rekrutacji i rekrutacji na przyszłość, wg załącznika,
   i) podpisaną informację w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą, wg załącznika.
  • Lista wybranych kandydatówInformacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

   na stanowisko: STARSZEGO ASYSTENTA
   oferta nr 7/2018 z dnia 10 września 2018 r.

   W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Starszego asystenta zatrudniony został Pan Marcin Sudomir.
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian