Ogłoszenie 7/2019 o naborze na stanowisko urzędnicze: Kierownik Zespołu

Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownik Zespołu
w wymiarze czasu pracy 1 etatu
w Kujawsko – Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
oferta nr 7/2019 z dnia 04 lipca 2019 r.

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:7/2019
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B
  • StanowiskoKierownik Zespołu
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-07-04
  • Termin składania dokumentów2019-07-18
  • Sposób składania dokumentówOsoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta Pracy nr 7/2019”
  • Miejsce składania dokumentówKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie:
    wyższe drugiego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna lub planowanie i zagospodarowanie przestrzenne lub inne wyższe drugiego stopnia oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego;
   b) specjalność zawodowa: urbanista;
   c) doświadczenie zawodowe:
    co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy w administracji publicznej w jednostce związanej z planowaniem przestrzennym,
    co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym;
   d) predyspozycje zawodowe:
    umiejętność kierowania zespołem pracowników,
    analityczne podejście do rozwiązywania problemów,
    umiejętność pracy w zespole,
    komunikatywność,
    sumienność,
    samodzielność;
   e) uprawnienia zawodowe:
    spełnienie jednego z warunków o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   f) umiejętności zawodowe:
    bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
    znajomość ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedur planistycznych,
    ogólna znajomość województwa kujawsko-pomorskiego i problematyki jego zagospodarowania przestrzennego,
    znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska w tym procedur wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
    znajomość zagadnień związanych z infrastrukturą techniczną – w tym przepisów prawnych dotyczących m.in. lokalizacji, ograniczeń w możliwości zagospodarowania terenów przyległych itp;
   g) inne wymagania:
    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) możliwość podjęcia pracy od 1 sierpnia 2019 r.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) kierowanie zespołem pracowników;
   b) udział w pracach: planistycznych, analitycznych i studialnych biura, nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa, nad audytem krajobrazowym województwa, nad strategią rozwoju województwa i programami rozwoju, nad projektami unijnymi współrealizowanymi przez Biuro;
   c) przygotowywanie opinii branżowych do oceny wewnętrznej dokumentów planistycznych i projektowych, uzgadnianych lub opiniowanych przez Zarząd Województwa i Marszałka Województwa (dot. głównie oceny projektów, studiów, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zamierzeń inwestycyjnych).
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyWYMAGANE DOKUMENTY
   a) podpisany list motywacyjny,
   b) podpisany życiorys zawodowy (CV),
   c) kwestionariusz osobowy dla kandydata ,wg załącznika,
   d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   e) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej i doświadczenie zawodowe,
   f) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   g) oświadczenie o pełnej zdolności czynności prawnych,
   h) zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją procesu rekrutacji i rekrutacji na przyszłość, wg załącznika,
   i) podpisaną informację w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą, wg załącznika.
  • Lista wybranych kandydatówInformacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy


   na stanowisko Kierownik Zespołu w Zespole Rozwoju Regionalnego
   ogłoszenia o naborze nr 7/2019 z dnia 04.07.2019 r.


   Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownik Zespołu
   Rozwoju Regionalnego zatrudniona zostanie Pani Wiera Kulczyńska.
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian