Ogłoszenie 8/2018 o naborze na stanowisko urzędnicze: asystent

Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
umowa o pracę na zastępstwo
Asystent
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Kujawsko – Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
Oddział w Bydgoszczy – ul. Paderewskiego 26
oferta nr 8/2018 z dnia 03 października 2018 r.

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:8/2018
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Oddział w Bydgoszczy – ul. Paderewskiego 26
  • StanowiskoAsystent
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-10-03
  • Termin składania dokumentów2018-10-19
  • Sposób składania dokumentówOsoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18 z dopiskiem „Oferta Pracy nr 8/2018” w terminie do 19 października 2018 r.
  • Miejsce składania dokumentówKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia na kierunkach
   związanych z naukami geograficznymi, rozwojem regionalnym lub
   planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, nie wyklucza się
   zatrudnienia absolwenta studiów pierwszego stopnia kontynuującego
   lub zamierzającego kontynuować naukę na drugim stopniu – Biuro
   deklaruje elastyczność w ustaleniu indywidualnego czasu pracy
   umożliwiającego kontynuację nauki;
   b) specjalność zawodowa: znajomość podstaw teoretycznych oraz
   metodologii pozwalającej na prowadzenie szeroko rozumianych analiz
   o charakterze regionalnym (nie jest niezbędne przygotowanie w
   zakresie ogółu zagadnień regionalnych, ale kandydat powinien posiadać
   umiejętności do prowadzenia analiz w zakresie co najmniej dwóch z
   wymienionych sfer: demografia, osadnictwo, geografia społeczna,
   gospodarka, turystyka, transport, geografia fizyczna, dziedzictwo
   kulturowe, infrastruktura techniczna, fundusze unijne, tworzenie
   dokumentów planistycznych i/lub strategicznych, problematyka prawna
   w planowaniu przestrzennym);
   c) predyspozycje zawodowe:
    analityczne podejście do rozwiązywania problemów,
    umiejętność szybkiego wyciągania wniosków,
    samodzielność i wykazywanie inicjatywy własnej w zakresie
   przydzielanych zadań,
    umiejętność pracy w zespole,
    komunikatywność,
    sumienność,
    umiejętność adaptacji i otwartość na nowe wyzwania;
   d) umiejętności zawodowe:
    znajomość metodologii analiz społeczno-gospodarczych i
   przestrzennych,
    wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej (ustawa
   o samorządzie województwa),
    podstawowe przygotowanie kartograficzne umożliwiające sporządzanie
   map,
    ogólna znajomość województwa kujawsko-pomorskiego i problematyki
   jego zagospodarowania przestrzennego (na podstawie obowiązującego
   Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawskopomorskiego oraz projektu nowego planu – zamieszczonych na stronie
   www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Planowanie Strategiczne i
   Przestrzenne / Planowanie Przestrzenne),
    ogólna znajomość założeń polityki regionalnej (na podstawie strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ – zamieszczonej na stronie www.kujawsko pomorskie.pl w zakładce Planowanie Strategiczne i Przestrzenne /Planowanie Strategiczne),
   swobodne posługiwanie się podstawowymi technikami
   informatycznymi,
   umiejętność pracy w oprogramowaniu Microsoft Office.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) umiejętność pracy w środowisku GIS (szczególnie poszukiwana, ale nie
   niezbędna jest znajomość oprogramowania QGIS lub ArcGIS lub
   MapInfo);
   b) umiejętność korzystania z Banku Danych Lokalnych GUS.
   ZAKRES ZADAŃ
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) udział w pracach analitycznych i projektowych związanych z:
    pracami planistycznymi i studialnymi prowadzonych przez Biuro,
   głównie w zakresie problematyki rozwoju społecznogospodarczego i konkurencyjności regionalnej,
    planem zagospodarowania przestrzennego województwa,
    strategią rozwoju województwa i programami rozwoju,
    monitoringiem w zakresie planowania i zagospodarowania
   przestrzennego,
    przy projektach unijnych współrealizowanych przez Biuro;
   b) przygotowanie opinii branżowych do oceny wewnętrznej dokumentów
   planistycznych i projektowych, uzgadnianych lub opiniowanych przez
   Zarząd Województwa i Marszałka Województwa (dot. głownie oceny
   projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
   przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania
   przestrzennego oraz decyzji lokalizacyjnych).
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyWYMAGANE
   DOKUMENTY
   a) podpisany list motywacyjny,
   b) podpisany życiorys zawodowy (CV),
   c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   d) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej
   i doświadczenie zawodowe,
   e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
   f) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem
   sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
   lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   g) inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy
   np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
   h) zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją
   procesu rekrutacji i rekrutacji na przyszłość, wg załącznika,
   i) podpisaną informację w związku z przetwarzaniem danych osobowych
   osoby, której dane dotyczą, wg załącznika.
  • Lista wybranych kandydatówW wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Asystenta zatrudniony został Pan Krzysztof Derc zamieszkały w Pucku.
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian