Ogłoszenie 9/2018 o naborze na stanowisko urzędnicze: specjalista/starszy specjalista

Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
umowa o pracę
SPECJALISTA/STARSZY SPECJALISTA
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Kujawsko – Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
Oddział w Toruniu – ul. Bartkiewiczówny 93
oferta nr 9/2018 z dnia 03 października 2018 r.

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:9/2018
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Oddział w Toruniu ul. Janiny Bartkiewiczówny 93 87-100 Toruń
  • Stanowiskospecjalista/starszy specjalista
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-10-03
  • Termin składania dokumentów2018-10-12
  • Sposób składania dokumentówOsoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18 z dopiskiem „Oferta Pracy nr 9/2018” w terminie do 12 października 2018 r.
  • Miejsce składania dokumentówKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneWYMAGANIA NIEZBĘDNE
   a) wykształcenie: wyższe drugiego stopnia - architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne;
   b) staż pracy zawodowej: co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy w administracji publicznej w jednostce związanej z planowaniem przestrzennym;
   c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   d) nieposzlakowana opinia;
   e) analityczne podejście do rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność, samodzielność;
   f) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
   g) znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
   h) znajomość oprogramowania QGIS/ArcGIS/MapInfo;
   i) ogólna znajomość województwa kujawsko-pomorskiego i problematyki jego zagospodarowania przestrzennego, znajomość zagadnień związanych z audytem krajobrazowym.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweWYMAGANIA DODATKOWE
   a) możliwość podjęcia pracy od 1 listopada 2018 r.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY
   a) udział w pracach: planistycznych, analitycznych i studialnych biura, nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa, nad audytem krajobrazowym województwa, nad strategią rozwoju województwa i programami rozwoju, nad projektami unijnymi współrealizowanymi przez Biuro;
   b) przygotowywanie opinii branżowych do oceny wewnętrznej dokumentów planistycznych i projektowych, uzgadnianych lub opiniowanych przez Zarząd Województwa i Marszałka Województwa (dot. głównie oceny projektów, studiów, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zamierzeń inwestycyjnych).
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyWYMAGANE DOKUMENTY
   a) podpisany list motywacyjny,
   b) podpisany życiorys zawodowy (CV),
   c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   d) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej i doświadczenie zawodowe,
   e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
   f) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   g) inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
   h) zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją procesu rekrutacji i rekrutacji na przyszłość, wg załącznika,
   i) podpisaną informację w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą, wg załącznika
  • Lista wybranych kandydatówInformacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

   na stanowisko: STARSZEGO SPECJALISTY/SPECJALISTY
   oferta nr 9/2018 z dnia 03 października 2018 r.

   W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zatrudniona została Pani Izabela Kurowska zamieszkała w Toruniu
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian