Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Asystent

Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
ASYSTENT
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Kujawsko – Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
Oddział w Bydgoszczy

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyul. Ignacego Paderewskiego 26, Bydgoszcz
  • StanowiskoAsystent
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2021-09-13
  • Termin składania dokumentów2021-09-30
  • Sposób składania dokumentówOsoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach pod adresem: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18 z dopiskiem „Oferta pracy nr 2/2021”
  • Miejsce składania dokumentówKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie niezbędne: wyższe pierwszego lub drugiego stopnia na kierunkach związanych z naukami geograficznymi, rozwojem regionalnym lub planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Nie wyklucza się zatrudnienia absolwenta studiów pierwszego stopnia kontynuującego lub zamierzającego kontynuować naukę na drugim stopniu – Biuro deklaruje elastyczność w ustaleniu indywidualnego czasu pracy umożliwiającego kontynuację nauki,
   b) specjalność zawodowa niezbędne: znajomość podstaw teoretycznych oraz metodologii pozwalającej na prowadzenie szeroko rozumianych analiz o charakterze regionalnym (nie jest niezbędne przygotowanie w zakresie ogółu zagadnień regionalnych, ale kandydat powinien posiadać umiejętności do prowadzenia analiz w zakresie co najmniej trzech z wymienionych sfer: demografia, osadnictwo, geografia społeczna, gospodarka, turystyka, transport, geografia fizyczna, dziedzictwo kulturowe, infrastruktura techniczna, fundusze unijne, tworzenie dokumentów planistycznych i/lub strategicznych, problematyka prawna w planowaniu przestrzennym),
   c) uprawnienia zawodowe niezbędne: nie dotyczy,
   d) doświadczenie zawodowe niezbędne: nie dotyczy,
   e) predyspozycje zawodowe niezbędne:
   • analityczne podejście do rozwiązywania problemów,
   • umiejętność szybkiego wyciągania wniosków,
   • umiejętność pracy w zespole,
   • komunikatywność,
   • sumienność,
   • umiejętność adaptacji i otwartość na nowe wyzwania
   f) umiejętności zawodowe niezbędne:
   • ogólna znajomość i umiejętność zastosowania metod analizy i opisu zjawisk społeczno-ekonomiczno-gospodarczych z zakresu nauk geograficznych,
   • znajomość województwa kujawsko-pomorskiego oraz założeń polityki regionalnej (rozumiane jako znajomość „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+” – zamieszczonej na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Rozwój Regionalny / Planowanie Strategiczne i Przestrzenne / Planowanie Strategiczne),
   • znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
   • wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej (ustawa o samorządzie województwa),
   • ogólna znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (materiały zamieszczone na stronie bip.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Organizacja Urzędu) oraz Kujawsko-Pomorskiego Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (materiały zamieszczone na stronie www.bip.biuro-planowania.pl),
   • swobodne posługiwanie się podstawowymi technikami informatycznymi,
   • umiejętność pracy w środowisku GIS (szczególnie poszukiwana, ale nie niezbędna, jest znajomość oprogramowania QGIS lub ArcGIS lub MapInfo),
   • umiejętność pracy w oprogramowaniu Microsoft Office,
   • umiejętność korzystania z Banku Danych Lokalnych GUS
   g) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   h) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe-
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) udział w pracach analitycznych i projektowych związanych z:
   • pracami planistycznymi i studialnymi prowadzonych przez Biuro, głównie w zakresie problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego i konkurencyjności regionalnej,
   • strategią rozwoju województwa i innymi dokumentami strategicznymi,
   • monitoringiem w zakresie planowania przestrzennego i strategicznego oraz stanu rozwoju społeczno-gospodarczego,
   • przy projektach strategicznych współrealizowanych przez Biuro,
   • planem zagospodarowania przestrzennego województwa.
   b) przygotowanie opinii branżowych do oceny wewnętrznej dokumentów planistycznych i projektowych, uzgadnianych lub opiniowanych przez Zarząd Województwa i Marszałka Województwa (dot. głownie oceny projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji lokalizacyjnych).
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatówW wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Asystenta w Zespole Planowania Przestrzennego w Bydgoszczy najwięcej punktów uzyskał Pan Tomasz Grajewski.
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian