Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Asystent

Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
ASYSTENT
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Kujawsko – Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku – Oddział w Bydgoszczy oferta nr 3/2020 z dnia 08.05.2020 r.

 

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:3/2020
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Oddział w Bydgoszczy
  • StanowiskoAsystent
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-05-08
  • Termin składania dokumentów2020-05-24
  • Sposób składania dokumentówOsoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach pod adresem: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18 z dopiskiem „Asystent”
  • Miejsce składania dokumentówKujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie niezbędne: wyższe pierwszego lub drugiego stopnia na kierunkach związanych z naukami geograficznymi, rozwojem regionalnym lub planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym
   b) specjalność zawodowa niezbędne: znajomość podstaw teoretycznych oraz metodologii pozwalającej na prowadzenie szeroko rozumianych analiz o charakterze regionalnym,
   c) uprawnienia zawodowe niezbędne: nie dotyczy,
   d) doświadczenie zawodowe niezbędne: nie dotyczy,
   e) predyspozycje zawodowe niezbędne:
   • analityczne podejście do rozwiązywania problemów,
   • umiejętność szybkiego wyciągania wniosków,
   • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
   • umiejętność pracy w zespole,
   • wysoka kultura osobista i komunikatywność,
   • sumienność, rzetelność i odpowiedzialność,
   • umiejętność adaptacji i otwartość na nowe wyzwania,
   • umiejętność organizacji pracy własnej,
   • odporność na stres.
   f) umiejętności zawodowe niezbędne:
   • znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
   • wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej (ustawa o samorządzie województwa),
   • ogólna znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (materiały zamieszczone na stronie bip.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Organizacja Urzędu) oraz Kujawsko-Pomorskiego Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (materiały zamieszczone na stronie www.bip.biuro-planowania.pl),
   • ogólna znajomość województwa kujawsko-pomorskiego i problematyki jego zagospodarowania przestrzennego (rozumiana jako ogólna znajomość Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – zamieszczonego na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Rozwój Regionalny / Planowanie Strategiczne i Przestrzenne / Planowanie Przestrzenne oraz projektu jego zmiany),
   • umiejętność pracy w środowisku GIS na poziomie podstawowym (szczególnie poszukiwana, ale nie niezbędna, jest znajomość oprogramowania QGIS lub ArcGIS lub MapInfo),
   • umiejętność pracy w oprogramowaniu Microsoft Office,
   • umiejętność korzystania z Banku Danych Lokalnych GUS,
   • umiejętność redagowania pism,
   g) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   h) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe-
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) prowadzenie Sekretariatu KPBPPiR we Włocławku w Oddziale w Bydgoszczy, w tym:
   • ewidencja pism wpływających i wychodzących, koordynowanie obiegu dokumentów, przestrzeganie terminowości załatwiania spraw,
   • obsługa urządzeń biurowych, w tym telefonu (pierwszy kontakt z interesantami - udzielanie podstawowych informacji gdzie kierować sprawy),
   • redagowanie standardowych pism,
   • prowadzenie tematycznych zbiorów informacji i dokumentacji,
   • zabezpieczenie zaopatrzenia Oddziału w materiały biurowe oraz dbałość o estetykę sekretariatu,
   b) udział w pracach analitycznych i projektowych związanych z:
   • pracami planistycznymi i studialnymi prowadzonymi przez Biuro, głównie w zakresie problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego i konkurencyjności regionalnej,
   • planem zagospodarowania przestrzennego województwa,
   • strategią rozwoju województwa i programami rozwoju,
   • przygotowanie opinii branżowych do oceny wewnętrznej dokumentów planistycznych i projektowych, uzgadnianych lub opiniowanych przez Zarząd Województwa i Marszałka Województwa (dot. głownie oceny projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji lokalizacyjnych).
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatówW wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Asystenta zatrudniona została Pani Karolina Miotk.
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian