Biuro Planowania Włocławek
  MENU TEMATYCZNE
  Strona główna
  Status prawny
  Struktura organizacyjna
  Przedmiot działania i kompetencje
  Majątek
  Rejestry, ewidencje, archiwa
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Przetargi
  Do pobrania
  Kontakt

  SZUKAJ W SERWISIE

Szukaj

  MENU DODATKOWE
  Instrukcja obsługi
  Rejestr zmian

  LINKI
  KPBPPiR we Włocławku
  Strona główna BIP

Dzisiejsza data: Sobota 21 kwietnia 2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 18 kwietnia 2018 r. 11:34

Ogłoszenia

Ogłoszenie 1/2017 o naborze na stanowisko urzędnicze: projektant/specjalista

DYREKTOR
KUJAWSKO-POMORSKIEGO BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I REGIONALNEGO WE WŁOCŁAWKU
Ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

PROJEKTANT/SPECJALISTA

(w pełnym wymiarze czasu pracy)

w KUJAWSKO-POMORSKIM BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I REGIONALNEGO
WE WŁOCŁAWKU

OFERTA 1/2017 Z DNIA 09 STYCZNIA 2017 ROKU

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. wykształcenie wyższe pierwszego stopnia (inżynierskie) lub wyższe drugiego stopnia w kierunku: geoinformatyka, geoinformacja lub gospodarka przestrzenna lub studia w kierunku geografia uzupełnione studiami podyplomowymi w kierunku: geoinformatyka, geoinformacja, systemy informacji przestrzennej (geograficznej);
 2. minimum 4 lata stażu pracy, w tym co najmniej 2 lata w zakresie planowania przestrzennego lub systemów informacji przestrzennej;
 3. znajomość podstawowych przepisów prawa związanych z planowaniem przestrzennym i planowaniem strategicznym;
 4. ogólna znajomość dokumentów strategicznych i planistycznych poziomu krajowego i regionalnego, w tym dokumentów obowiązujących w województwie kujawsko-pomorskim;
 5. znajomość regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu województwa;
 6. bardzo dobra obsługa komputera, znajomość pełnego pakietu MS Office;
 7. bardzo dobra znajomość oprogramowania GIS – ArcGIS, QuantumGIS lub MapInfo;
 8. umiejętność w korzystaniu z dostępnych zasobów baz danych (geoportale, Bank Danych Lokalnych itp.);
 9. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. umiejętność twórczego i logicznego myślenia, analityczne podejście do rozwiązywania problemów;
 2. kreatywność, dbałość o szczegóły, zmysł estetyczny;
 3. znajomość programów graficznych np. Corel Draw, Gimp;
 4. mile widziana umiejętność tworzenia i zarządzania stroną WWW;
 5. znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i zrozumienie dokumentacji technicznych;
 6. mocna motywacja do nabywania nowych umiejętności;
 7. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność;
 8. możliwość podjęcia pracy od 1 lutego 2017 r.

ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY:

 1. dbanie o jednolity standard sporządzanych przez Biuro opracowań tekstowych i graficznych;
 2. udział w tworzeniu Kujawsko-Pomorskiego Systemu Informacji Przestrzennej;
 3. prowadzenie baz danych o przestrzeni województwa, na potrzeby sporządzanych w Biurze opracowań;
 4. współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie udostępniania informacji;
 5. prowadzenie strony internetowej Biura;
 6. wykonywanie prac związanych z zadaniami Biura, w szczególności z planowaniem rozwoju i zagospodarowania województwa.

WARUNKI PRACY:

 1. Praca:
  • w godzinach 730 – 1530 w budynku przy Bulwarach im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B we Włocławku,
  • Kujawsko – Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku jest zlokalizowane na I i II piętrze ww. budynku (korytarze szerokie, wc nie jest przystosowane do osób niepełnosprawnych).

WYMAGANIA DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy (CV),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku,
 8. inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach pod adresem: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18 z dopiskiem „Oferta Pracy Nr 1/2017” w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 902).
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (www.bip.biuro-planowania.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Biura, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B.
Aplikacje, które nie spełniają wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.powrótDodał :

Waldemar Lisiecki

Data dodania :

9 stycznia 2017 r. 09:38

Licznik odsłon :

641

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

9 stycznia 2017 r. 09:38

Dodanie

Waldemar Lisiecki

9 stycznia 2017 r. 09:41

Edycja

Waldemar Lisiecki

Powered by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku