Biuro Planowania Włocławek
  MENU TEMATYCZNE
  Strona główna
  Status prawny
  Struktura organizacyjna
  Przedmiot działania i kompetencje
  Majątek
  Rejestry, ewidencje, archiwa
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Przetargi
  Do pobrania
  Kontakt

  SZUKAJ W SERWISIE

Szukaj

  MENU DODATKOWE
  Instrukcja obsługi
  Rejestr zmian

  LINKI
  KPBPPiR we Włocławku
  Strona główna BIP

Dzisiejsza data: Poniedziałek 19 marca 2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 16 marca 2018 r. 09:48

Ogłoszenia

Ogłoszenie 1/2018 o naborze na stanowisko urzędnicze: asystent

DYREKTOR
KUJAWSKO-POMORSKIEGO BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I REGIONALNEGO WE WŁOCŁAWKU
Ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

ASYSTENT
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Kujawsko – Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
Oddział w Bydgoszczy – ul. Paderewskiego 26
oferta nr 1/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. wykształcenie: wyższe drugiego stopnia z zakresu nauk geograficznych (w tym geografia, rewitalizacja dróg wodnych, gospodarka przestrzenna, urbanistyka, zarządzanie środowiskiem i kierunki pokrewne geografii), dopuszcza się posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego stopnia pod warunkiem udokumentowania rozpoczętego kształcenia w stopniu drugim z zakresu nauk geograficznych,
 2. znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 3. wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej (ustawa o samorządzie województwa),
 4. ogólna znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (materiały zamieszczone na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Urząd Marszałkowski – Regulamin Organizacyjny) oraz Kujawsko-Pomorskiego Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (materiały zamieszczone na stronie www.biuro-planowania.pl),
 5. ogólna znajomość województwa kujawsko-pomorskiego i problematyki jego zagospodarowania przestrzennego (rozumiana jako ogólna znajomość Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – zamieszczonego na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Planowanie Strategiczne i Przestrzenne),
 6. swobodne posługiwanie się podstawowymi technikami informatycznymi,
 7. umiejętność pracy w środowisku GIS,
 8. umiejętność pracy w oprogramowaniu Microsoft Office,
 9. umiejętność korzystania z Banku Danych Lokalnych GUS
 10. wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej (ustawa o samorządzie województwa),
 11. niekaralność za przestępstwa umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 12. nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. analityczne podejście do rozwiązywania problemów,
 2. umiejętność szybkiego wyciągania wniosków,
 3. znajomość oprogramowania QGIS lub ArcGIS lub MapInfo
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. komunikatywność,
 6. sumienność,
 7. umiejętność adaptacji i otwartość na nowe wyzwania.

ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY:

 1. Udział w pracach analitycznych i projektowych związanych z:
  • pracami planistycznymi i studialnymi prowadzonych przez Biuro, głównie w zakresie problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego i konkurencyjności regionalnej,
  • planem zagospodarowania przestrzennego województwa,
  • strategią rozwoju województwa i programami rozwoju,
  • monitoringiem w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego,
  • przy projektach unijnych współrealizowanych przez Biuro.
 2. Przygotowywanie opinii branżowych do oceny wewnętrznej dokumentów planistycznych i projektowych, uzgadnianych lub opiniowanych przez Zarząd Województwa i Marszałka Województwa (dot. głównie oceny projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji lokalizacyjnych).

WARUNKI PRACY:

 1. Praca odbywa się w budynku przy ul. Paderewskiego 26 w Bydgoszczy, w godzinach 7:30 – 15:30,
 2. Kujawsko – Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Oddział w Bydgoszczy zlokalizowany jest na III piętrze ww. budynku (korytarze szerokie, wc nie jest przystosowane do osób niepełnosprawnych, brak windy).

WYMAGANIA DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy (CV),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 6. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 7. inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy  np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach pod adresem: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18 z dopiskiem „Oferta Pracy nr 1/2018” w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia. Oferty, które wpłyną do Biura po terminie, nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z zm.).
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (www.bip.biuro-planowania.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Biura, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B.
Aplikacje, które nie spełniają wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.powrótDodał :

Waldemar Lisiecki

Data dodania :

27 lutego 2018 r. 12:39

Licznik odsłon :

140

Liczba zmian :

1

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

27 lutego 2018 r. 12:39

Dodanie

Waldemar Lisiecki

Powered by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku