Biuro Planowania Włocławek
  MENU TEMATYCZNE
  Strona główna
  Status prawny
  Struktura organizacyjna
  Przedmiot działania i kompetencje
  Majątek
  Rejestry, ewidencje, archiwa
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Przetargi
  Do pobrania
  Kontakt

  SZUKAJ W SERWISIE

Szukaj

  MENU DODATKOWE
  Instrukcja obsługi
  Rejestr zmian

  LINKI
  KPBPPiR we Włocławku
  Strona główna BIP

Dzisiejsza data: Sobota 21 kwietnia 2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 18 kwietnia 2018 r. 11:34

Ogłoszenia

Ogłoszenie 2/2017 o naborze na stanowisko urzędnicze: asystent/starszy asystent

DYREKTOR
KUJAWSKO-POMORSKIEGO BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I REGIONALNEGO WE WŁOCŁAWKU
Ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

ASYSTENT/STARSZY ASYSTENT
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Kujawsko – Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
Oddział w Toruniu
oferta nr 2/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. wykształcenie wyższe drugiego stopnia - geografia, gospodarka przestrzenna, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, urbanistyka,
 2. staż pracy zawodowej: niewymagany,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. znajomość oprogramowania QGIS/ArcGIS/MapInfo, bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 2. znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 3. ogólna znajomość województwa kujawsko-pomorskiego i problematyki jego zagospodarowania przestrzennego, znajomość zagadnień związanych z systemami transportowymi.

ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY:

 1. udział w pracach: planistycznych, analitycznych i studialnych biura, nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa, nad strategią rozwoju województwa i programami rozwoju, nad projektami unijnymi współrealizowanymi przez Biuro,
 2. przygotowywanie opinii branżowych do oceny wewnętrznej dokumentów planistycznych i projektowych, uzgadnianych lub opiniowanych przez Zarząd Województwa i Marszałka Województwa (dot. głównie oceny projektów, studiów, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zamierzeń inwestycyjnych).

WARUNKI PRACY:

 1. Praca odbywać będzie się w budynku przy ul. J. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu, w godzinach 7:30-15:30,
 2. Kujawsko – Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Oddział w Toruniu zlokalizowany jest na parterze wymienionego powyżej budynku (korytarze szerokie, WC jest przystosowane do osób niepełnosprawnych).

WYMAGANIA DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy (CV),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 6. oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy  np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach pod adresem: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18 z dopiskiem „Oferta Pracy nr 2/2017” w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia. Oferty, które wpłyną do Biura po terminie, nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902).
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (www.bip.biuro-planowania.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Biura, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B.
Aplikacje, które nie spełniają wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.powrótDodał :

Waldemar Lisiecki

Data dodania :

26 czerwca 2017 r. 12:55

Licznik odsłon :

724

Liczba zmian :

3

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

26 czerwca 2017 r. 12:55

Dodanie

Waldemar Lisiecki

27 czerwca 2017 r. 05:54

Edycja

Waldemar Lisiecki

28 czerwca 2017 r. 18:06

Edycja

Waldemar Lisiecki

Powered by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku