Biuro Planowania Włocławek
  MENU TEMATYCZNE
  Strona główna
  Status prawny
  Struktura organizacyjna
  Przedmiot działania i kompetencje
  Majątek
  Rejestry, ewidencje, archiwa
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Przetargi
  Do pobrania
  Kontakt

  SZUKAJ W SERWISIE

Szukaj

  MENU DODATKOWE
  Instrukcja obsługi
  Rejestr zmian

  LINKI
  KPBPPiR we Włocławku
  Strona główna BIP

Dzisiejsza data: Czwartek 24 maja 2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 22 maja 2018 r. 14:15

Ogłoszenia

Ogłoszenie 5/2016 o naborze na stanowisko urzędnicze: asystent/starszy asystent w Toruniu

DYREKTOR
KUJAWSKO-POMORSKIEGO BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I REGIONALNEGO WE WŁOCŁAWKU
Ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
ASYSTENT/STARSZY ASYSTENT

(WYMIAR CZASU PRACY: 1,0 ETATU)

w KUJAWSKO-POMORSKIM BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I REGIONALNEGO
WE WŁOCŁAWKU

ODDZIAŁ W TORUNIU UL. MONIUSZKI 15/21

OFERTA 5/2016 Z DNIA 04 LIPCA 2016 ROKU
 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe drugiego stopnia - geografia,
 • wymagany profil (specjalność): gospodarka przestrzenna, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, urbanistyka,
 • znajomość ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • ogólna znajomość strategii rozwoju województwa,
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ogólna znajomość planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
 • znajomość ustawy o samorządzie województwa,
 • ogólna wiedza o funkcjonowaniu Urzędu Marszałkowskiego,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • znajomość oprogramowania QuantumGIS/ArcGIS/MapInfo,
 • umiejętność w korzystaniu z zasobów Banku Danych Lokalnych GUS,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • analityczne podejście do rozwiązywania problemów,
 • umiejętność samodzielnego wnioskowania na podstawie posiadanych materiałów (statystycznych, opisowych, technicznych, mapowych i in.),
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność,
 • umiejętność adaptacji do zróżnicowanych zadań,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • możliwość podjęcia pracy od 1 sierpnia 2016 r.

ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY:

 1. Udział w pracach:
  • nad strategią rozwoju województwa,
  • nad wojewódzkimi programami i planami rozwoju,
  • nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa,
  • planistycznych, analitycznych, studialnych głównie z zakresu rozwoju regionalnego,
  • przy monitoringu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
  • nad projektami unijnymi współrealizowanymi przez Biuro.
 2. Przygotowanie opinii branżowych do oceny wewnętrznej dokumentów planistycznych i projektowych, uzgadnianych lub opiniowanych przez Zarząd Województwa i Marszałka Województwa (dot. głownie oceny projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zamierzeń inwestycyjnych).

WARUNKI PRACY:

 1. Praca odbywa się w budynku przy ul. Moniuszki 15/21, w godzinach 7:30 – 15:30,
 2. Kujawsko – Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Oddział w Toruniu zlokalizowane jest na parterze ww. budynku (korytarze szerokie, WC nie jest przystosowane do osób niepełnosprawnych).

WYMAGANIA DOKUMENTY:

 1. Merytoryczne:
  • życiorys zawodowy (CV),
  • list motywacyjny.
 2. Formalne:
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej,
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności,
  • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku,
  • inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach pod adresem: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18 z dopiskiem „Oferta Pracy Nr 5/2016” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1202 z zm.).
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (www.bip.biuro-planowania.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Biura, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B.
Aplikacje, które nie spełniają wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.powrótDodał :

Waldemar Lisiecki

Data dodania :

4 lipca 2016 r. 08:25

Licznik odsłon :

1400

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

4 lipca 2016 r. 08:25

Dodanie

Waldemar Lisiecki

4 lipca 2016 r. 08:34

Edycja

Waldemar Lisiecki

Powered by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku