Biuro Planowania Włocławek
  MENU TEMATYCZNE
  Strona główna
  Status prawny
  Struktura organizacyjna
  Przedmiot działania i kompetencje
  Majątek
  Rejestry, ewidencje, archiwa
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Przetargi
  Do pobrania
  Kontakt

  SZUKAJ W SERWISIE

Szukaj

  MENU DODATKOWE
  Instrukcja obsługi
  Rejestr zmian

  LINKI
  KPBPPiR we Włocławku
  Strona główna BIP

Dzisiejsza data: Sobota 21 kwietnia 2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 18 kwietnia 2018 r. 11:34

Ogłoszenia

Ogłoszenie 6/2016 o naborze na stanowisko urzędnicze: do spraw kadr i administracji

 

DYREKTOR
KUJAWSKO-POMORSKIEGO BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I REGIONALNEGO WE WŁOCŁAWKU
Ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

DO SPRAW KADR I ADMINISTRACJI

(w pełnym wymiarze czasu pracy)
 

w KUJAWSKO-POMORSKIM BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I REGIONALNEGO
WE WŁOCŁAWKU

OFERTA 6/2016 Z DNIA 06 WRZEŚNIA 2016 ROKU
 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. wykształcenie wyższe drugiego stopnia, kierunek prawo lub administracja,
 2. znajomość przepisów: kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o pracownikach samorządowych,
 3. niekaralność za przestępstwa umyślne,
 4. nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. umiejętność organizacji pracy,
 2. umiejętność współpracy w zespole,
 3. odpowiedzialność, rzetelność,
 4. wysoka kultura osobista,
 5. umiejętność analitycznego myślenia,
 6. systematyczność, dokładność.

ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY:

 1. prowadzenie akt osobowych,
 2. rozliczanie czasu pracy pracowników,
 3. prowadzenie gospodarki samochodowej,
 4. współpraca ze stanowiskami pracy:
  • ds. płac,
  • sekretariatem,
  • archiwum zakładowym,
  • komisją socjalną.

WARUNKI PRACY:

 1. Praca:
  • w godzinach 730 – 1530 w budynku przy Bulwarach im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B we Włocławku,
  • Kujawsko – Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku jest zlokalizowane na I i II piętrze ww. budynku (korytarze szerokie, wc nie jest przystosowane do osób niepełnosprawnych).

WYMAGANIA DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy (CV),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku,
 8. inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach pod adresem: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18 z dopiskiem „Oferta Pracy Nr 6/2016”  w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 902).
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (www.bip.biuro-planowania.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Biura, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B.
Aplikacje, które nie spełniają wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.powrótDodał :

Waldemar Lisiecki

Data dodania :

6 września 2016 r. 08:10

Licznik odsłon :

634

Liczba zmian :

4

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

6 września 2016 r. 08:10

Dodanie

Waldemar Lisiecki

6 września 2016 r. 08:10

Edycja

Waldemar Lisiecki

6 września 2016 r. 08:11

Edycja

Waldemar Lisiecki

6 września 2016 r. 08:14

Edycja

Waldemar Lisiecki

Powered by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku