Biuro Planowania Włocławek
  MENU TEMATYCZNE
  Strona główna
  Status prawny
  Struktura organizacyjna
  Przedmiot działania i kompetencje
  Majątek
  Rejestry, ewidencje, archiwa
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Przetargi
  Do pobrania
  Kontakt

  SZUKAJ W SERWISIE

Szukaj

  MENU DODATKOWE
  Instrukcja obsługi
  Rejestr zmian

  LINKI
  KPBPPiR we Włocławku
  Strona główna BIP

Dzisiejsza data: Sobota 21 kwietnia 2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 18 kwietnia 2018 r. 11:34

Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy sprzętu komputerowego

 

Włocławek: Dostawa sprzętu komputerowego
Numer ogłoszenia: 389118 - 2009; data zamieszczenia: 09.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 360910 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Bulwary im. Mar. J. Piłsudskiego 5B, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-54 231 55 13, faks 0-54 231 55 13.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: a) Skaner komputerowy A3 - 1 szt. b) Zestaw komputerowy (Komputer stacjonarny PC z systemem operacyjnym Windows Vista Business PL, monitor LCD 24, zasilacz awaryjny) - 2 szt. Szczegółowe wymagania znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.61.10-0.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 8255.00 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.11.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • SOFTHARD S.A. Oddział Włocławek, ul. Jagiellońska 2, 87-800 Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)
  • Cena wybranej oferty: 8255,00
  • Oferta z najniższą ceną: 8255,00 oferta z najwyższą ceną: 8 968,04
  • Waluta: PLN.powrótDodał :

Waldemar Lisiecki

Data dodania :

9 listopada 2009 r. 10:12

Licznik odsłon :

1964

Liczba zmian :

3

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

9 listopada 2009 r. 10:12

Dodanie

Waldemar Lisiecki

9 listopada 2009 r. 10:13

Edycja

Waldemar Lisiecki

9 listopada 2009 r. 10:14

Edycja

Waldemar Lisiecki

Powered by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku