Biuro Planowania Włocławek
  MENU TEMATYCZNE
  Strona główna
  Status prawny
  Struktura organizacyjna
  Przedmiot działania i kompetencje
  Majątek
  Rejestry, ewidencje, archiwa
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Przetargi
  Do pobrania
  Kontakt

  SZUKAJ W SERWISIE

Szukaj

  MENU DODATKOWE
  Instrukcja obsługi
  Rejestr zmian

  LINKI
  KPBPPiR we Włocławku
  Strona główna BIP

Dzisiejsza data: Sobota 21 kwietnia 2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 18 kwietnia 2018 r. 11:34

Przetargi

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego

 

Włocławek: Dostawa sprzętu komputerowego
Numer ogłoszenia: 360910-2009 - 2009; data zamieszczenia: 15.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego
i Regionalnego we Włocławku, 87-800 Włocławek, Bulwary im. M. J. Piłsudskiego 5B, woj. kujawsko-pomorskie, tel./fax 054 2315518.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuro-planowania.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
a) Skaner komputerowy A3 - 1 szt.
b) Zestaw komputerowy (Komputer stacjonarny PC z systemem operacyjnym Windows Vista Business PL, monitor LCD 24”, zasilacz awaryjny) - 2 szt.
Szczegółowe wymagania znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ. Dostępne na stronie internetowej zamawiającego lub w jego siedzibie.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.61.10-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 11.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
1.      Informacja na temat wadium: Składając ofertę każdy wykonawca nie jest zobowiązany wnieść wadium.

(...)

Antoni Pawski
Dyrektor
Kujawsko-Pomorskiego Biura
Planowania Przestrzennego
i Regionalnego we Włocławku

 

Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w plikach do ściągniecia poniżej, a także w dziale "Do pobrania".Nazwa Data dodania Autor
Przetarg nieograniczony - ogłoszenie 15 października 2009 r. 10:48 Waldemar Lisiecki
Przetarg nieograniczony - SIWZ 15 października 2009 r. 11:06 Waldemar Lisiecki


powrótDodał :

Waldemar Lisiecki

Data dodania :

15 października 2009 r. 10:48

Licznik odsłon :

1858

Liczba zmian :

7

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

15 października 2009 r. 10:48

Dodanie

Waldemar Lisiecki

15 października 2009 r. 10:48

Dodanie pliku

Waldemar Lisiecki

15 października 2009 r. 10:54

Usunięcie pliku

Waldemar Lisiecki

15 października 2009 r. 10:54

Dodanie pliku

Waldemar Lisiecki

15 października 2009 r. 11:06

Usunięcie pliku

Waldemar Lisiecki

15 października 2009 r. 11:06

Dodanie pliku

Waldemar Lisiecki

15 października 2009 r. 11:14

Edycja

Waldemar Lisiecki

Powered by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku