Biuro Planowania Włocławek
  MENU TEMATYCZNE
  Strona główna
  Status prawny
  Uchwała Nr 391/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 kwietnia 2000r.w sprawie utworzenia KPBPPiR we Włocławku
  Uchwała Nr 59/1222/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2011 r w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego
  Uchwała Nr 18/601/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r.
  Regulamin organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
  Uchwała Nr XXXII/727/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6.04.2009 r. w sprawie nadania statutu
  Statut Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego We Włocławku
  Struktura organizacyjna
  Przedmiot działania i kompetencje
  Majątek
  Rejestry, ewidencje, archiwa
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Przetargi
  Do pobrania
  Kontakt

  SZUKAJ W SERWISIE

Szukaj

  MENU DODATKOWE
  Instrukcja obsługi
  Rejestr zmian

  LINKI
  KPBPPiR we Włocławku
  Strona główna BIP

Dzisiejsza data: Sobota 21 kwietnia 2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 18 kwietnia 2018 r. 11:34

Status prawny

Załącznik
do uchwały Nr 59/1222/11
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 5 października 2011 r.
(uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Nr 18/601/14
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.)

 

 


REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO BIURA
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I REGIONALNEGO WE WŁOCŁAWKU

 

 

1. Postanowienia ogólne

§ 1.

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, zwane dalej Biurem, jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej, bezpośrednio podległą Województwu Kujawsko-Pomorskiemu, powołaną do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), a także przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz działającą na podstawie Statutu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXII/724/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2009 r.

§ 2.

Siedzibą Biura jest Włocławek. W Bydgoszczy i Toruniu znajdują się Oddziały Biura.

§ 3.

Regulamin Organizacyjny Biura, zwany dalej Regulaminem, określa:

 1. podstawowe zadania Biura;
 2. zasady wykonywania funkcji kierowniczych;
 3. wewnętrzną strukturę Biura;
 4. zakresy działania komórek organizacyjnych;
 5. zasady planowania pracy w Biurze;
 6. organizację działalności kontrolnej;
 7. zasady podpisywania (aprobaty) pism i decyzji.

2. Podstawowe zadania Biura

§ 4.

 1. Celem działania Biura jest realizacja zadań z zakresu planowania przestrzennego i regionalnego wynikających z kompetencji Samorządu Województwa.
 2. Do podstawowych zadań Biura należy:
  1. przygotowywanie projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa i jego aktualizacji;
  2. tworzenie koncepcji oraz przygotowanie instrumentów polityki regionalnej prowadzonej przez Samorząd Województwa, w tym tworzenie prognoz i scenariuszy rozwoju województwa z wykorzystaniem badań foresightowych;
  3. współudział w opracowywaniu strategii rozwoju województwa oraz w jej monitorowaniu;
  4. prowadzenie analiz i studiów w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego;

         4a) prowadzenie działań z zakresu koordynacji polityki przestrzennej Województwa, we współpracy z departamentem Urzędu Marszałkowskiego nadzorującym pracę Biura, w tym w  szczególności:

 1. w zakresie zagadnień dotyczących kierunków zagospodarowania przestrzennego, Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, planów dla obszarów funkcjonalnych itp.,
 2. w zakresie zagadnień związanych z kształtowaniem i utrwalaniem ładu przestrzennego oraz zasad zrównoważonego rozwoju,
 3. w zakresie działań dotyczących planowania i realizacji inwestycji strategicznych dla rozwoju województwa,
 4. w zakresie przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie polityki przestrzennej,
 5. w zakresie rozwoju systemów informacji i monitoringu w planowaniu przestrzennym w oparciu o narzędzia Systemów Informacji Przestrzennej (SIP), w tym wdrażania zasad wynikających z Dyrektywy INSPIRE,
 6. w zakresie przygotowywania konferencji i seminariów oraz szkoleń dotyczących problematyki zagospodarowania przestrzennego; 
 7. udział w pracach zespołów problemowych i w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez departament Urzędu Marszałkowskiego nadzorujący prace Biura;
 8. współpraca z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie problematyki zagospodarowania przestrzennego i rozwoju regionalnego;
 9. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju lokalnego;
 10. współudział w sporządzaniu i monitorowaniu wojewódzkich programów realizujących ponadlokalne  cele publiczne;
 11. wykonywanie innych zadań z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego wskazanych przez Zarząd Województwa lub Marszałka Województwa;
 12. przygotowywanie wniosków i opinii do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i innych dokumentów;
 13. wspieranie prac planistycznych o charakterze lokalnym istotnych z punktu widzenia rozwoju województwa (konsultacje, doradztwo, opinie, itd.).

3. Zasady wykonywania funkcji kierowniczych

§ 5.

 1. Całokształtem działalności Biura kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępców Dyrektora i Głównego Księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych.
 2. Dyrektor kieruje Biurem według zasady jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy Biura. Jest przełożonym wszystkich pracowników Biura.
 3. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni Zastępca Dyrektora we Włocławku, a w przypadku jego nieobecności inny Zastępca wyznaczony przez Dyrektora.
 4. Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy kierują określonymi grupami spraw oraz sprawują nadzór nad komórkami organizacyjnymi zgodnie z podziałem kompetencji.

 

§ 6.

Dyrektor kieruje pracą Biura, w szczególności:

 1. reprezentuje Biuro wobec innych podmiotów;
 2. określa formy i metody pracy w Biurze;
 3. realizuje zasady polityki kadrowej, dba o należyty dobór pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji;
 4. zapewnia skuteczną kontrolę realizacji nakreślonych zadań i przestrzeganie przepisów prawa;
 5. zapewnia warunki organizacyjne dla sprawnego funkcjonowania Biura, a zwłaszcza dba o efektywność i dyscyplinę pracy oraz należyte załatwianie spraw prowadzonych przez Biuro.

§ 7.

 1. Do zakresu kompetencji zastrzeżonych dla Dyrektora należą sprawy:
  1. polityki kadrowej i wynagrodzeń pracowników;
  2. ustalania rocznych, półrocznych i kwartalnych planów prac rzeczowych Biura;
  3. przedkładania odpowiednich raportów oraz opracowań w formie tekstowej i graficznej (w formie papierowej i elektronicznej) dyrektorowi departamentu Urzędu Marszałkowskiego nadzorującego prace Biura. 
 2. Dyrektor nadzoruje i koordynuje działalność:
  1. Zastępców Dyrektora;
  2. Głównego Księgowego;
  3. Radcy Prawnego;
  4. Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
  5. Zespołu Organizacyjno-Administracyjnego;
  6. Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

§ 8.

Zastępca Dyrektora we Włocławku nadzoruje i koordynuje działalność:

 1. Zespołu Planowania Przestrzennego;
 2. Zespołu Rozwoju Regionalnego;
 3. Zespołu Analiz i Studiów;
 4. Zespołu Informatyczno-Wydawniczego.

§ 9.

Zastępca Dyrektora w Bydgoszczy, pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Oddziału w Bydgoszczy, nadzoruje i koordynuje działalność Oddziału Biura w Bydgoszczy, w którym działają:

 1. Zespół Planowania Przestrzennego w Bydgoszczy;
 2. Zespół Rozwoju Regionalnego w Bydgoszczy;
 3. samodzielne stanowiska administracyjno-gospodarcze w Bydgoszczy.

§ 10.

Zastępca Dyrektora w Toruniu, pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Oddziału w Toruniu, nadzoruje i koordynuje działalność Oddziału Biura w Toruniu, w którym działają:

 1. Zespół Planowania Przestrzennego w Toruniu;
 2. Zespół Rozwoju Regionalnego w Toruniu;
 3. Zespół ds. Koordynacji Polityki Przestrzennej w Toruniu;
 4. samodzielne stanowiska administracyjno-gospodarcze w Toruniu.

§ 11. Główny Księgowy odpowiada za całokształt zagadnień finansowych Biura, nadzoruje i koordynuje działalność Zespołu Finansowo-Księgowego.

§ 12.

Dla wykonywania zadań Biura tworzy się następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, które przy znakowaniu spraw używają symboli:

 1. Dyrektor - DN;                                                                              
 2. Zastępca Dyrektora - ZD;                                                                              
 3. Zastępca Dyrektora-Kierownik Oddziału w Bydgoszczy - ZDOB;            
 4. Zastępca Dyrektora-Kierownik Oddziału w Toruniu - ZDOT;
 5. Główny Księgowy - GK;
 6. Radca Prawny - RP;
 7. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - POIN;
 8. Administrator Bezpieczeństwa Informacji - ABI;
 9. Zespół Planowania Przestrzennego - ZPP;
 10. Zespół Rozwoju Regionalnego - ZRR;
 11. Zespół Analiz i Studiów - ZAS;
 12. Zespół Informatyczno-Wydawniczy - ZIW;
 13. Zespół Finansowo-Księgowy - ZFK;
 14. Zespół Organizacyjno-Administracyjny - ZOA;
 15. Zespół Planowania Przestrzennego w Bydgoszczy - ZPPB;
 16. Zespół Rozwoju Regionalnego w Bydgoszczy - ZRRB;
 17. samodzielne stanowiska administracyjno-gospodarcze w Bydgoszczy -SSAGB;
 18. Zespół Planowania Przestrzennego w Toruniu - ZPPT;
 19. Zespół Rozwoju Regionalnego w Toruniu - ZRRT;
 20. Zespół ds. Koordynacji Polityki Przestrzennej w Toruniu - ZKPPT;
 21. samodzielne stanowiska administracyjno-gospodarcze w Toruniu -SSAGT.        

4. Zasady działania komórek organizacyjnych

§ 13.

Komórki organizacyjne i pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji, a zwłaszcza dotyczące:

 1. inicjowania i podejmowania przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań spoczywających na Biurze;
 2. organizowania wykonania zadań określonych w aktach prawnych organów władzy i administracji rządowej oraz samorządowej, a także zarządzeniach Dyrektora;
 3. współdziałania między sobą w realizacji zadań;
 4. przygotowania dla potrzeb Dyrektora projektów i planów pracy, sprawozdań oraz analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych im zadań;
 5. organizowania i podejmowania niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej.

§ 14.

 1. Dyrektor Biura, w oparciu o niniejszy Regulamin, ustala szczegółowe zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla pracowników.
 2. Pracownicy Biura wykonują obowiązki w sposób zapewniający sprawną i prawidłową realizację zadań Biura.
 3. Do obowiązków pracowników Biura należy w szczególności:
  1. prawidłowe wykonywanie zadań należących do zajmowanego stanowiska;
  2. gruntowna znajomość obowiązujących przepisów w dziedzinie ustalonego dla nich zakresu działania;
  3. sumienne wypełnianie poleceń służbowych przełożonych;
  4. działanie wnikliwe, szybkie i bezstronne;
  5. przejawianie szczególnej troski o ochronę mienia samorządowego;
  6. przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
  7. przestrzeganie dyscypliny pracy;
  8. przestrzeganie tajemnicy służbowej;
  9. pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

§ 15.

 1. Kierownicy komórek organizacyjnych są odpowiedzialni za rzetelne wykonywanie obowiązków przez podległych im pracowników.
 2. Do obowiązków kierowników komórek organizacyjnych należy w szczególności:
  1. kierowanie działalnością komórek organizacyjnych zgodnie z wytycznymi Dyrektora i zadaniami wynikającymi z niniejszego Regulaminu;
  2. przygotowanie planów pracy, zapewnienie ich realizacji oraz sporządzanie sprawozdań;
  3. prawidłowe organizowanie pracy Zespołu, samodzielnego stanowiska pracy i podziału pracy między stanowiska pracy;
  4. nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań i załatwianiem spraw przez podległych pracowników;
  5. organizowanie i nadzorowanie wykonywania przepisów prawa oraz zadań i obowiązków nałożonych przez Dyrektora, jak również organy nadrzędne;
  6. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy oraz przepisów o zabezpieczeniu tajemnicy służbowej;
  7. organizowanie okresowych narad podległych pracowników na temat zadań i sposobu ich wykonania;
  8. informowanie Dyrektora i jego Zastępców o stanie wykonania zadań oraz o potrzebach związanych z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej;
  9. załatwianie spraw osobowych pracowników nie zastrzeżonych do kompetencji Dyrektora.

§ 16.

Do podstawowych zadań merytorycznych Zespołów Planowania Przestrzennego należą:

 1. aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego województwa lub jego części;
 2. prowadzenie studiów i analiz przestrzennych;
 3. monitorowanie stanu zagospodarowania przestrzennego województwa i opracowywanie cyklicznych raportów w tym zakresie;
 4. opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i innych dokumentów;
 5. sporządzanie informacji do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, wynikających z planu województwa i koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju;
 6. opracowywanie planów lub studiów dla obszarów funkcjonalnych i problemowych;
 7. współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką gospodarki przestrzennej;
 8. wykonywanie opracowań z zakresu planowania miejscowego związanych z realizacją polityki przestrzennej Samorządu Województwa;
 9. współpraca z samorządami terytorialnymi różnych szczebli na terenie województwa i kraju dotycząca wymiany doświadczeń w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
 10. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 17.

Do podstawowych zadań merytorycznych Zespołów Rozwoju Regionalnego należą:

 1. udział w opracowywaniu strategii rozwoju województwa;
 2. udział w opracowywaniu strategii i programów operacyjnych;
 3. współpraca w kreowaniu i wdrażaniu elementów polityki regionalnej poprzez uczestnictwo:
  1. w procesie zarządzania rozwojem,
  2. we wdrażaniu polityki spójności obszaru województwa;
 4. współpraca nad wyznaczeniem obszarów problemowych (np. obszary wsparcia) w województwie;
 5. współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką rozwoju regionalnego;
 6. udział w realizacji projektów w ramach programów unijnych;
 7. współpraca z samorządami terytorialnymi różnych szczebli na terenie województwa i kraju dotycząca wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju regionalnego;
 8. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 18.

Do podstawowych zadań merytorycznych Zespołu Analiz i Studiów należy:

 1. tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących problematyki społeczno-gospodarczej województwa;
 2. prowadzenie analiz procesów rozwoju społeczno-gospodarczego województwa;
 3. udział w opracowaniach z zakresu programowania i monitorowania procesów społecznych;
 4. udział w analizach społeczno-gospodarczych na poziomie lokalnym;
 5. udział w procesach tworzenia potencjału innowacyjnego (np. analizy foresight);
 6. udział w monitorowaniu i ocenie wdrażania programów na poziomie regionalnym;
 7. współpraca z instytucjami i placówkami naukowo-badawczymi zajmującymi się analizami społeczno-gospodarczymi;
 8. współpraca z instytucjami i podmiotami zajmującymi się problematyką społeczno-gospodarczą;
 9. współpraca z samorządami terytorialnymi różnych szczebli na terenie województwa i kraju dotycząca wymiany doświadczeń w zakresie analiz społeczno-gospodarczych;
 10. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 18 a.

Do podstawowych zadań merytorycznych Zespołu ds. Koordynacji Polityki Przestrzennej w Toruniu należy:

 1. prowadzenie spraw i działań, dla obszaru całego województwa kujawsko-pomorskiego, zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową, z zakresu:
  1. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  2. decyzji o warunkach zabudowy,
  3. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  4. studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
  5. lokalizacji dróg publicznych,
  6. opinii wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
 2. prowadzenie działań z zakresu koordynacji polityki przestrzennej województwa;
 3. wykonywanie tematycznych analiz funkcjonalno-przestrzennych;
 4. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 19.

Do podstawowych zadań Zespołu Informatyczno-Wydawniczego należy:

 1. stałe monitorowanie sprawności sprzętu i sieci komputerowej;
 2. dbanie o bezpieczeństwo sieci komputerowej i przetwarzania danych;
 3. wdrażanie nowych programów niezbędnych do pracy w Biurze;
 4. dbanie o jednolity standard sporządzanych przez Biuro opracowań tekstowych i graficznych;
 5. udział w tworzeniu Kujawsko-Pomorskiego Systemu Informacji Przestrzennej;
 6. prowadzenie banku danych o opracowaniach sporządzonych przez Biuro;
 7. prowadzenie baz danych o przestrzeni województwa;
 8. prowadzenie strony internetowej;
 9. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 20.

Do podstawowych zadań Zespołu Finansowo-Księgowego należą sprawy związane z gospodarką budżetową i finansową Biura, zapewnieniem dyscypliny finansowej, a w szczególności:

 1. opracowywanie preliminarzy dochodów i wydatków budżetowych;
 2. prowadzenie ksiąg rachunkowych – analitycznych i syntetycznych zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej Biura;
 4. prowadzenie obsługi kasowej pracowników Biura z tytułu wynagrodzeń, świadczeń socjalnych, ubezpieczeń społecznych;
 5. prowadzenie ewidencji dot. wypłat wynagrodzeń oraz świadczeń ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 6. sporządzanie sprawozdań finansowych;
 7. sporządzanie rocznego bilansu jednostki;
 8. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z gospodarką finansową.

§ 21.

 1. 1. Do podstawowych zadań Radcy Prawnego należy udzielanie pomocy prawnej, tj. porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami.
 2. Pomoc prawna udzielana jest dyrektorom, kierownikom zespołów oraz pracownikom.

§ 22.

Do podstawowych zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;
 2. zapewnienie ochrony systemów i sieci telefonicznych, w których są wytwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 3. kontrola informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji;
 4. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 5. opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji;
 6. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

§ 23.

Do podstawowych zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:

 1. nadzór nad przetwarzaniem danych;
 2. udostępnianie danych osobowych osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy prawa;
 3. udzielanie informacji zgodnie z obowiązującym prawem na złożony wniosek osób, których dane dotyczą;
 4. stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych;
 5. prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

§ 24.

Do podstawowych zadań Zespołu Organizacyjno-Administracyjnego należy:

 1. prowadzenie spraw:
  1. kadrowych i pracowniczych,
  2. organizacyjnych,
  3. zamówień publicznych,
  4. skarg i wniosków,
  5. zadań obronnych i obrony cywilnej;
 2. gospodarka lokalami biurowymi i pomocniczymi Biura;
 3. prowadzenie remontów i konserwacji budynków Biura;
 4. gospodarka środkami rzeczowymi: drukami, formularzami, zaopatrzeniem materiałowo-technicznym, zakup inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych oraz konserwacja inwentarza biurowego;
 5. wdrażanie postępu technicznego w zakresie mechanizacji prac biurowych;
 6. prowadzenie kancelarii ogólnej, sekretariatów dyrektorów i archiwum Biura, łączności telefonicznej, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji;
 7. gospodarka odzieżą ochronną;
 8. utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych;
 9. prowadzenie ewidencji pieczęci Biura;
 10. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego;
 11. prowadzenie zakładowej działalności socjalnej;
 12. gospodarka taborem samochodowym;
 13. zabezpieczenie mienia Biura i organizacja ochrony budynków.

§ 25.

Do podstawowych zadań samodzielnych stanowisk administracyjno-gospodarczych należą sprawy związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektów i otoczenia Biura, komunikacji telefonicznej i samochodowej oraz bieżącą obsługą administracyjno-gospodarczą w siedzibach Oddziałów.

§ 26.

Schemat organizacyjny Biura określa załącznik do Regulaminu.

5. Zasady planowania pracy w Biurze

§ 27.

 1. Działalność Biura oparta jest na rocznych, półrocznych i kwartalnych planach pracy Biura oraz komórek organizacyjnych.
 2. Wszystkie plany pracy powinny obejmować problemowe i inne wiodące zadania oraz uwzględniać realizację zadań wynikających z aktów prawnych organów władzy i administracji rządowej oraz samorządowej, a także z innych aktów, harmonogramów i programów.
 3. Efekty pracy Biura są przedstawiane w odpowiednich raportach (rocznych, półrocznych i kwartalnych), wraz z załączonymi opracowaniami, dyrektorowi departamentu Urzędu Marszałkowskiego nadzorującego prace Biura.
 4. Kierownicy komórek organizacyjnych zapewniają terminową i prawidłową realizację zadań objętych planami pracy Biura.
 5. Plany pracy Biura wymagają uzgodnienia z dyrektorem departamentu Urzędu Marszałkowskiego nadzorującego prace Biura.

6. Organizacja działalności kontroli

§ 28.

 1. System kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzną (wstępną).
 2. Kontrolę wewnętrzną w Biurze sprawują kierownicy komórek organizacyjnychw zakresie ich właściwości rzeczowej.

7. Zasady podpisywania (aprobaty) pism i decyzji

§ 29.

 1. Dyrektor podpisuje:
  1. zarządzenia wewnętrzne;
  2. wystąpienia kierowane do organów władzy i administracji publicznej;
  3. materiały przedstawione pod obrady organów samorządowych;
  4. wytyczne związane z nadawaniem kierunków działalności Kierowników Oddziałów i Zespołów oraz koordynowaniem ich prac;
  5. odpowiedzi na zalecenia pokontrolne organów;
  6. roczne, półroczne i kwartalne plany pracy Biura;
  7. decyzje podejmowane z upoważnienia Marszałka Województwa;
  8. umowy;
  9. pisma dotyczące spraw osobowych i pracowników;
  10. pisma zastrzeżone do podpisu Dyrektora odrębnymi decyzjami lub mające, ze względu na swój charakter, specjalne znaczenie.
 2. W okresie nieobecności Dyrektora dokumenty określone w ust. 1 podpisuje Zastępca Dyrektora Biura we Włocławku.
 3. Dokumenty przewidziane do podpisu Dyrektora powinny być uprzednio parafowane przez kierownika komórki organizacyjnej.
 4. W dokumentach przedstawionych do podpisu Dyrektorowi, a w szczególności projektach zarządzeń wewnętrznych, sprawozdaniach, analizach i innych materiałach o zasadniczym znaczeniu, powinna być umieszczona adnotacja wymieniająca:
  1. nazwisko(a) i stanowisko(a) pracownika(ów), który(rzy) materiał opracował(li);
  2. nazwisko kierownika komórki organizacyjnej, który materiał aprobował oraz Zastępcę Dyrektora, który materiał akceptował.
 5. Pisma niezastrzeżone do podpisu Dyrektora podpisują kierownicy komórek organizacyjnych.
 6. Pracownik przygotowujący projekt załatwienia sprawy w formie pisma oraz pracownik wstępnie akceptujący ten projekt parafuje go swoim podpisem lub ustalonym skrótem umieszczonym z lewej strony u dołu tekstu.

8. Postanowienia końcowe

§ 30.

 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Biura są odpowiedzialni za egzekwowanie przestrzegania przez pracowników postanowień Regulaminu.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu może nastąpić w trybie właściwym do jego ustalenia.Dodał :

Waldemar Lisiecki

Data dodania :

2 czerwca 2004 r. 13:07

Licznik odsłon :

6634

Liczba zmian :

8

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

26 czerwca 2009 r. 14:50

Edycja

Waldemar Lisiecki

17 stycznia 2011 r. 11:58

Edycja

Waldemar Lisiecki

28 grudnia 2011 r. 08:40

Edycja

Waldemar Lisiecki

11 czerwca 2014 r. 09:53

Edycja

Waldemar Lisiecki

11 czerwca 2014 r. 10:05

Edycja

Waldemar Lisiecki

11 czerwca 2014 r. 10:13

Edycja

Waldemar Lisiecki

11 czerwca 2014 r. 10:27

Edycja

Waldemar Lisiecki

11 czerwca 2014 r. 10:28

Edycja

Waldemar Lisiecki

Powered by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku