Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o monitoringu wizyjnym

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY SYSTEMU MONITOROWANIA NA TERENIE BUDYNKU BULWARY IM. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 5B WE WŁOCŁAWKU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko – Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego z siedzibą we Włocławku, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5b, 87-800 Włocławek (dalej: KPBPPiR we Włocławku). Kontakt telefoniczny: 54 231 55 18, adres poczt elektronicznej:  .
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez e-mail:  lub telefonicznie 54 231 55 18, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w formie monitoringu.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku ze stosowaniem monitoringu w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu na terenie siedziby jednostki. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu:
 • ochrony mienia,
 • zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom,
 • zagwarantowania właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu KPBPPiR we Włocławku.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
 • przepisy Kodeksu pracy (art. 221) – do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring);
 • przepis ustawy o samorządzie wojewódzkim (art. 60a ust. 2) – umożliwiające rejestrację obrazu (monitoring) na terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie województwa, a także na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych;
 • przepisy RODO (art. 6 ust. 1 lit. e) – prawnie uzasadniony interes KPBPPiR we Włocławku, polegający na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.
 1. Czas przetwarzania danych – nagrania obrazu przechowuje się przez okres do 3 miesięcy od dnia nagrania, z wyjątkiem sytuacji w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami lub stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony przez KPBPPiR we Włocławku o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania Pana/Pani danych osobowych na podstawie przepisów prawa np.: policja, prokuratura, sądy oraz poszkodowanym na terenie siedziby KPBPPiR we Włocławku, w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego