Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot działania i kompetencje

Celem działania Biura jest realizacja zadań z zakresu planowania przestrzennego i regionalnego wynikających z kompetencji samorządu województwa.

Do podstawowych zadań Biura należy:

 1. przygotowywanie projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa i jego aktualizacji;
 2. tworzenie koncepcji oraz przygotowanie instrumentów polityki regionalnej prowadzonej przez Samorząd Województwa, w tym tworzenie prognoz i scenariuszy rozwoju województwa z wykorzystaniem badań foresightowych;
 3. współudział w opracowywaniu strategii rozwoju województwa oraz w jej monitorowaniu;
 4. prowadzenie analiz i studiów w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego;
 5. udział w pracach zespołów problemowych i w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez departament Urzędu Marszałkowskiego nadzorujący prace Biura;
 6. współpraca z uczelniami wyźszymi i instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie problematyki zagospodarowania przestrzennego i rozwoju regionalnego;
 7. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju lokalnego;
 8. współudział w sporządzaniu i monitorowaniu wojewódzkich programów realizujących ponadlokalne cele publiczne;
 9. wykonywanie innych zadań z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego wskazanych przez Zarząd Województwa lub Marszałka Województwa;
 10. przygotowywanie wniosków i opinii do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i innych dokumentów;
 11. wspieranie prac planistycznych o charakterze lokalnym istotnych z punktu widzenia rozwoju województwa (konsultacje, doradztwo, opinie, itd.);
 12. współudział w projektach unijnych realizowanych przez Samorząd Województwa.

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

 • Mariusz Leszczyński – Dyrektor KPBPPiR we Włocławku – wykształcenie wyższe
 • Renata Bombolewska – Główny Księgowy – wykształcenie wyższe ekonomiczne

Dyrektor kieruje Biurem według zasady jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Biura.

Do zakresu kompetencji zastrzeżonych dla Dyrektora należą sprawy:

 1. polityki kadrowej i wynagrodzeń pracowników,
 2. ustalenia programów wieloletnich, rocznych i kwartalnych prac rzeczowych Biura,
 3. przedkładania odpowiednich raportów oraz opracowań w formie tekstowej i graficznej (w formie papierowej i elektronicznej) dyrektorowi departamentu Urzędu Marszałkowskiego nadzorującego prace Biura.

 Dyrektor nadzoruje i koordynuje działalność:

 1. Zastępców Dyrektora;
 2. Głównego Księgowego;
 3. Radcy Prawnego;
 4. Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
 5. Zespołu Organizacyjno-Administracyjnego;
 6. Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy kierują określonymi grupami spraw oraz sprawują nadzór nad komórkami organizacyjnymi zgodnie z podziałem kompetencji.

Zastępca Dyrektora we Włocławku nadzoruje i koordynuje działalność:

 1. Zespołu Planowania Przestrzennego;
 2. Zespołu Rozwoju Regionalnego;
 3. Zespołu Analiz i Studiów;
 4. Zespołu Informatyczno-Wydawniczego.

Zastępca Dyrektora w Bydgoszczy , pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Oddziału w Bydgoszczy, nadzoruje i koordynuje działalność Oddziału Biura w Bydgoszczy, w którym działają:

 1. Zespół Planowania Przestrzennego w Bydgoszczy;
 2. Zespół Rozwoju Regionalnego w Bydgoszczy;
 3. Samodzielne Stanowiska Administracyjno-Gospodarcze w Bydgoszczy.

Zastępca Dyrektora w Toruniu , pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Oddziału w Toruniu, nadzoruje i koordynuje działalność Oddziału Biura w Toruniu, w którym działają:

 1. Zespół Planowania Przestrzennego w Toruniu;
 2. Zespół Rozwoju Regionalnego w Toruniu;
 3. Zespół ds. Koordynacji Polityki Przestrzennej w Toruniu
 4. Samodzielne Stanowiska Administracyjno-Gospodarcze w Toruniu.

Główny Księgowy odpowiada za całokształt zagadnień finansowych Biura, nadzoruje i koordynuje działalność Zespołu Finansowo-Księgowego.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego