Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór 4/2024 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Status ogłoszenia o naborze:
Przed terminem składania dokumentów
Numer ogłoszenia:
4/2024
Nazwa jednostki zlecającej:
-
Wydział:
-
Miejsce pracy:
Bydgoszcz
Stanowisko:
Stanowisko urzędnicze od asystenta do specjalisty
Wymiar etatu:
pełne
Ilość etatów:
1
Data ogłoszenia:
03-06-2024
Termin składania dokumentów:
14-06-2024
Sposób składania dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach pod adresem: Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B, pok. 18 z dopiskiem „Stanowisko urzędnicze od asystenta do specjalisty – Oddział w Bydgoszczy - oferta nr 4/2024” w terminie do 14.06.2024 r.
Miejsce składania dokumentów:
Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego, 87-800 Włocławek, Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie niezbędne: wyższe pierwszego lub drugiego stopnia na kierunkach związanych z naukami geograficznymi, rozwojem regionalnym lub planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Nie wyklucza się zatrudnienia absolwenta studiów pierwszego stopnia kontynuującego lub zamierzającego kontynuować naukę na drugim stopniu – Biuro deklaruje elastyczność w ustaleniu indywidualnego czasu pracy umożliwiającego kontynuację nauki,
b) specjalność zawodowa niezbędne: znajomość podstaw teoretycznych oraz metodyki pozwalającej na prowadzenie analiz o charakterze regionalnym w zakresie zagadnień ze sfery społeczno – ekonomiczno - gospodarczej oraz podstawowa umiejętność tworzenia dokumentów planistycznych i strategicznych,
c) uprawnienia zawodowe niezbędne: nie dotyczy,
d) doświadczenie zawodowe niezbędne: nie dotyczy,
e) predyspozycje zawodowe niezbędne:
• analityczne podejście do rozwiązywania problemów,
• umiejętność szybkiego wyciągania wniosków,
• umiejętność pracy w zespole,
• komunikatywność,
• sumienność,
• umiejętność adaptacji i otwartość na nowe wyzwania
f) umiejętności zawodowe niezbędne:
• ogólna znajomość i umiejętność zastosowania metod analizy i opisu zjawisk społeczno-ekonomiczno-gospodarczych z zakresu nauk geograficznych,
• znajomość województwa kujawsko-pomorskiego oraz założeń polityki regionalnej (rozumiane jako znajomość „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+” – zamieszczonej na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Rozwój Regionalny / Planowanie Strategiczne i Przestrzenne / Planowanie Strategiczne),
• znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
• wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej (ustawa o samorządzie województwa),
• ogólna znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (materiały zamieszczone na stronie bip.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Organizacja Urzędu) oraz Kujawsko-Pomorskiego Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (materiały zamieszczone na stronie www.bip.biuro-planowania.pl),
• swobodne posługiwanie się podstawowymi technikami informatycznymi,
• umiejętność pracy w środowisku GIS (szczególnie poszukiwana, ale nie niezbędna, jest znajomość oprogramowania QGIS lub ArcGIS),
• umiejętność pracy w oprogramowaniu Microsoft Office,
• umiejętność korzystania z Banku Danych Lokalnych GUS
g) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) nieposzlakowana opinia.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
-
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
a) udział w pracach analitycznych i projektowych związanych z:
• pracami planistycznymi i studialnymi prowadzonymi przez Biuro, głównie w zakresie problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego i konkurencyjności regionalnej,
• strategią rozwoju województwa i innymi dokumentami strategicznymi,
• monitoringiem w zakresie planowania przestrzennego i strategicznego oraz stanu rozwoju społeczno-gospodarczego,
• planem zagospodarowania przestrzennego województwa,
• przy projektach unijnych współrealizowanych przez Biuro.
b) przygotowanie opinii branżowych do oceny wewnętrznej dokumentów planistycznych i projektowych, uzgadnianych lub opiniowanych przez Zarząd Województwa i Marszałka Województwa (dot. głownie oceny projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji lokalizacyjnych).
c) wykonywanie innych poleceń przełożonego.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
-
Lista wybranych kandydatów:
-
Uzasadnienie wyboru:
-

PDFklauzulaRODO_kandydatdopracy.pdf (863,86KB)
PDFkwestionariusz_dla_kandydata.pdf (118,57KB)
PDFogłoszenie o naborze nr 4 z 2024.pdf (1,13MB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego